Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 47

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn, zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Powołuje się na czas nieokreślony Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w kampusie toruńskim i w kampusie bydgoskim zwane dalej "komisjami", jako stałe komisje rektora.
§ 2
 1. W skład komisji w kampusie toruńskim wchodzą:
  1. przedstawiciele pracodawcy:
   1. mgr Justyna Morzy - Kanclerz Uniwersytetu - przewodnicząca,
   2. lek. Waldemar Bata - Kierownik Akademickiej Przychodni Lekarskiej,
   3. mgr Jerzy Thielmann - Kierownik Inspektoratu BHP i Ochrony Ppoż.,
   4. mgr inż. Maciej Bajbak - Specjalista w Inspektoracie BHP i Ochrony Ppoż.,
   5. mgr Arleta Szczepaniak - Starszy Specjalista BHP,
   6. dr Piotr Gorczyca - Kierownik Pracowni Toksykologicznej Wydziału Chemii,
   7. Stefania Kuczyńska - Starszy Inspektor BHP.
  2. przedstawiciele pracowników:
   1. dr Tomasz Polakiewicz - Społeczny Inspektor Pracy - zastępca przewodniczącej,
   2. mgr Włodzimierz Gołębiewski - Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Chemii,
   3. mgr inż. Tadeusz Robaczewski - Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
   4. mgr Janusz Gierlasiński - Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Wydziału Sztuk Pięknych,
   5. mgr Paweł Zieliński - Specjalista na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska,
   6. mgr Waldemar Rujner - Kierownik Działu Technicznego,
   7. inż. Grzegorz Petlik - Kierownik Działu Energetyki.
 2. W skład komisji w kampusie bydgoskim wchodzą:
  1. przedstawiciele pracodawcy:
   1. mgr Magdalena Brończyk - Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum - przewodnicząca,
   2. lek. Iwona Meger - lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Collegium Medicum UMK,
   3. mgr inż. Ewa Niemielewska - Specjalista w Zespole ds. BHP i Ppoż. CM,
  2. przedstawiciele pracowników:
   1. dr Krzysztof Góralczyk - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy - zastępca przewodniczącej,
   2. mgr inż. Anna Ignaszak - Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym CM,
   3. mgr inż. Bartłomiej Łacheta - Kierownik Działu Remontów i Inwestycji CM,
 3. W pracach komisji uczestniczy po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego odpowiednio w kampusie toruńskim i kampusie bydgoskim. Przedstawiciela wyznacza właściwy organ danego związku.
 4. Informację o terminie posiedzenia komisji - po uzgodnieniu z przewodniczącym - przekazuje członkom komisji oraz związkom zawodowym odpowiednio Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż. oraz Zespół ds. BHP i Ppoż. CM.
§ 3
Zadaniem komisji, o których mowa w § 2 jest w szczególności:
 1. dokonywanie przeglądów warunków pracy oraz sporządzanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i przedkładanie ich rektorowi,
 2. opiniowanie zarządzeń i regulaminów dotyczących m. in. zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i poprawy warunków pracy i nauczania,
 3. formułowanie wniosków pokontrolnych i współdziałanie z organami Uniwersytetu w ich realizacji.
§ 4
 1. Posiedzenia komisji, o których mowa w § 2 zwołuje przewodniczący z uwzględnieniem trybu określonego w § 2 ust. 4 nie rzadziej niż raz na kwartał w oparciu o roczne plany pracy.
 2. W związku z wykonywaniem swoich zadań komisje mogą korzystać z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza Uniwersytetu.
 3. Koszty ekspertyz, o których mowa w ust. 2, za zgodą rektora pokrywane są odpowiednio ze środków ogólnoadministracyjnych UMK w sprawach bhp występujących w kampusie toruńskim oraz Collegium Medicum UMK w przypadku spraw związanych z bhp występujących w kampusie bydgoskim.
§ 5
Obsługę administracyjną komisji zapewnia w kampusie toruńskim Inspektorat BHP i Ochrony Ppoż., a w kampusie bydgoskim Zespół ds. BHP i Ppoż. CM.
§ 6
Traci moc zarządzenie nr 22 Rektora UMK z dnia 6 marca 2009 r. w prawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Biuletyn Prawny UMK Nr 3 poz. 47).
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Akty prawne w bieżącym roku