Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 24 października 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

131

ZARZĄDZENIE Nr 46

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 14 września 2002 r.

w sprawie rodzaju i systemu studiów na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), § 82 ust. 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z poźn. zm.) oraz art. 36 ust. 1 i 2 Regulaminu Wydziału Teologicznego

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
  1. Na kierunku teologia prowadzone są jednolite pięcioletnie studia magisterskie systemem dziennym i zaocznym oraz trzyletnie wyższe zawodowe studia licencjackie systemem zaocznym.
  2. Dla studentów Wydziału Teologicznego, którzy przygotowują się do kapłaństwa tj. dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego program jednolitych studiów magisterskich trwa sześć lat.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2002 r. i ma zastosowanie od roku akademickiego 2002/2003.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt