Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 46

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie specjalności prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
  1. infobrokering i zarządzanie usługami biblioteczno - informacyjnymi,
  2. współczesny rynek wydawniczy i księgarski.
 2. Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
  1. biblioterapia,
  2. dziedzictwo kulturowe książki,
  3. prasoznawstwo,
  4. zarządzanie informacją.
§ 2
Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
 1. archiwalna,
 2. zarządzanie dokumentacją,
 3. źródłoznawcza.
§ 3
Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku wojskoznawstwo, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
 1. wojny i siły zbrojne w Europie Środkowo - Wschodniej w XX w.,
 2. człowiek a wojna.
§ 4
 1. Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku historia, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
  1. nauczycielska w zakresie nauczania historii,
  2. dziedzictwo kulturowe Europy,
  3. historia w mediach i administracji.
 2. Od roku akademickiego 2012/2013 na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku historia, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
  1. nauczycielska w zakresie nauczania historii,
  2. historia w mediach i administracji.
 3. Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku historia, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
  1. nauczycielska w zakresie nauczania historii,
  2. historia stosowana - krajoznawstwo i turystyka historyczna,
  3. historia stosowana - edytorstwo historyczne,
  4. studia polsko - niemieckie.
 4. Od roku akademickiego 2012/2013 na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku historia, prowadzonym na Wydziale Nauk Historycznych, prowadzone są specjalności:
  1. nauczycielska w zakresie nauczania historii,
  2. historia stosowana - krajoznawstwo i turystyka historyczna.
§ 5
 1. Rada Wydziału Nauk Historycznych uchwala programy i plany studiów dla specjalności, o których mowa w § 1-4.
 2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt