Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 45

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Rady Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

Na podstawie § 5 zarządzenia nr 203 Rektora UMK z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu w Uniwersyteckie Centrum Sportowe w związku z § 4 uchwały nr 34 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r. - Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się na okres do 31 grudnia 2016 r. Radę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, zwaną dalej "Radą" jako organ opiniodawczo-doradczy rektora w składzie:
  1. przedstawiciele rektora
   prof. dr hab. Wojciech Wysota
   dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK
   dr hab. Piotr Błajet, prof. UMK
  2. przedstawiciel kanclerza - mgr Magdalena Pańka
  3. przedstawiciel samorządu doktorantów - mgr Łukasz Perlikowski
  4. przedstawiciel samorządu studentów - Hubert Jakubowski
  5. przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersyteckim Centrum Sportowym - mgr Piotr Dobrolubow.
 2. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę powołuje rektor spośród swoich przedstawicieli na pierwszym posiedzeniu Rady.
 3. Zadania Rady określa § 9 Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt