Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 44

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulamin staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu POKL.04.01.02-00-171/10 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia"

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz umowy o dofinansowanie nr UDA POKL.04.01.02-00-171/10

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin staży studenckich w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu POKL.04.01.02-00-171/10 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia", którego treść stanowi załącznik* do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku akademickiego 2012/2013.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Załączniki
dokument Regulamin staży studenckich
dokument Wniosek
dokument Oświadczenie
dokument Umowa o staż
dokument Program stażu
dokument Sprawozdanie z przebiegu stażu
dokument Sprawozdanie końcowe z odbytego stażu
dokument Potwierdzenie odbycia stażu

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt