Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 maja 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 44

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kursów dokształcających w zakresie narzędzi informatycznych.

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 4 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:

§ 1
Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się kursy dokształcające w zakresie narzędzi informatycznych, zwane dalej "kursami":
 1. kurs dokształcający w zakresie systemu Linux - kurs podstawowy
 2. kurs dokształcający w zakresie administracji systemem Linux
 3. kurs dokształcający w zakresie zarządzania siecią i bezpieczeństwem w systemie Linux
 4. kurs dokształcający w zakresie zarządzania i monitorowania siecią LAN
 5. kurs dokształcający w zakresie Snort - zabezpieczenia sieci i wykrywanie intruzów
 6. kurs dokształcający w zakresie SQL - pisanie zapytań
 7. kurs dokształcający w zakresie utrzymania, konserwacji i zarządzania serwerem PostgreSQL
 8. kurs dokształcający w zakresie podstaw programowania w języku Python
 9. kurs dokształcający w zakresie programowania serwisów internetowych w języku Python z wykorzystaniem frameworku Django
 10. kurs dokształcający w zakresie technologii webowych: PHP, XHTML, Ajax
§ 2
Rada Wydziału Matematyki i Informatyki ustala:
 1. cele kursów,
 2. plany i programy kursów,
 3. formę prowadzenia oraz zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów objętych programem kursów.
§ 3
 1. Absolwenci kursów otrzymują świadectwa ukończenia kursów, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 2. Pełną dokumentację związaną z przebiegiem kursów prowadzi dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki.
§ 4
W załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Matematyki i Informatyki dopisuje się:
10 72 02 00 00 - kurs dokształcający w zakresie systemu Linux - kurs podstawowy
10 72 03 00 00 - kurs dokształcający w zakresie administracji systemem Linux
10 72 04 00 00 - kurs dokształcający w zakresie zarządzania siecią i bezpieczeństwem w systemie Linux
10 72 05 00 00 - kurs dokształcający w zakresie zarządzania i monitorowania siecią LAN
10 72 06 00 00 - kurs dokształcający w zakresie Snort - zabezpieczenia sieci i wykrywanie intruzów
10 72 07 00 00 - kurs dokształcający w zakresie SQL - pisanie zapytań
10 72 08 00 00 - kurs dokształcający w zakresie utrzymania, konserwacji i zarządzania serwerem PostgreSQL
10 72 09 00 00 - kurs dokształcający w zakresie podstaw programowania w języku Python
10 72 10 00 00 - kurs dokształcający w zakresie programowania serwisów internetowych w języku Python z wykorzystaniem frameworku Django
10 72 11 00 00 - kurs dokształcający w zakresie technologii webowych: PHP, XHTML, Ajax
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt