Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 24 października 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

128

ZARZĄDZENIE Nr 43

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 2 września 2002 r.

w sprawie utworzenia Rady Informatycznej

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Tworzy się Radę Informatyczną, zwaną dalej "radą", jako organ doradczy i opiniodawczy Rektora.
 2. Radę powołuje się na czas trwania kadencji organów Uniwersytetu tj. od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2005 r.
§ 2
 1. Zadaniem rady jest dokonywanie ocen i przedkładanie opinii Rektorowi o funkcjonowaniu Uczelnianego Centrum Informatycznego (UCI), świadczącego usługi związane ze stosowaniem technologii informatycznych oraz analiza trendów w naukach i praktyce komputerowej, w celu prognozowania niezbędnych zmian w rozwoju systemu komputerowego Uniwersytetu.
 2. Do zadań rady ponadto należy:
  1. dokonywanie corocznej oceny funkcjonowania UCI oraz przedstawiania wniosków Rektorowi,
  2. opiniowanie kandydata na kierownika UCI oraz kierowników jednostek wchodzących w skład UCI,
  3. opiniowanie regulaminu UCI oraz zmian do tego regulaminu,
  4. przedstawianie Rektorowi opinii w sprawach dotyczących działalności i kierunków rozwoju UCI.
§ 3
 1. Rektor powołuje radę w składzie:
  1. od 4 do 7 nauczycieli akademickich z wydziałów,
  2. Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu oraz Kierownika UCI.
 2. Rektor powołuje przewodniczącego oraz zwołuje pierwsze posiedzenie rady.
§ 4
 1. Tryb pracy rady, na wniosek przewodniczącego określa Rektor.
 2. W posiedzeniach rady mogą brać udział osoby zapraszane przez przewodniczącego lub Rektora.
 3. Obsługę administracyjno-biurową rady zapewnia UCI.
§ 5
 1. Traci moc zarządzenie nr 39 Rektora UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Rady Informatycznej.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt