Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 43

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm.) w związku ze "Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych" ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) oraz § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 75 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych w ramach systemu kontroli zarządczej w UMK § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Kontrola wstępna jest wykonywana przede wszystkim w ramach obowiązków samokontroli i kontroli funkcjonalnej w toku codziennego działania. Do przeprowadzenia kontroli wstępnej zobowiązani są: kanclerz, zastępcy kanclerza, dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i studiów, kierownicy pozostałych jednostek lub projektów, którym przydzielono do dyspozycji limity środków finansowych oraz kwestor, albo upoważniony przez niego zastępca kwestora, kierownik Działu Finansowego lub kierownik Działu Księgowości (w Collegium Medicum odpowiednio zastępca kwestora ds. Collegium Medicum, kierownik Działu Finansowego CM lub kierownik Działu Księgowości CM). W przypadku wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz programów międzynarodowych dodatkową kontrolę pod kątem zgodności z zasadami finansowania i zatwierdzonymi budżetami wykonują odpowiednio Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi (Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM), Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych, Biuro Programów Międzynarodowych (Dział Programów Międzynarodowych CM). W odniesieniu do wydatków na działalność badawczą finansowanych z budżetu państwa (z wyjątkiem środków na działalność statutową będących w dyspozycji wydziałów) kontrolę tę wykonuje Dział Nauki (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM)."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt