Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 42

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 17 ust. 3 uchwały nr 34 z 26 marca 2013 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Sportowego

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w części dotyczącej Uniwersyteckiego Centrum Sportowego dopisuje się:
57 01 00 00 00 Zespół ds. sportu akademickiego
57 02 00 00 00 Zespół ds. wychowania fizycznego
57 90 00 00 00 Administracja Centrum
57 90 01 00 00      Sekretariat Centrum
57 90 02 00 00      Zespół Administracyjno-Gospodarczy obiektów Centrum
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt