Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 24 października 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

125

ZARZĄDZENIE Nr 40

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Filologii Polskiej w Podyplomowe Studium Współczesnej Kultury Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 82 ust. 1 i 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Od roku akademickiego 2002/2003 przekształca się Podyplomowe Studium Filologii Polskiej w dwusemestralne Podyplomowe Studium Współczesnej Kultury Audiowizualnej, zwane dalej "studium", jako jednostkę organizacyjną Wydziału Filologicznego.
 2. Uczestnikami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku filologii polskiej, a także po innych kierunkach humanistycznych.
 3. Celem studium jest kształcenie słuchaczy teoretycznie i praktycznie (warsztaty) z zakresu teatru, filmu, telewizji, prasy i plastyki jako współczesnych środków przekazu.
§ 2
 1. Działalnością studium kieruje kierownik powoływany i odwoływany w trybie określonym w § 61 ust. 1 i § 64 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Zakres działania kierownika, o którym mowa w ust. 1 określi dziekan Wydziału Filologicznego.
§ 3
 1. Rada Wydziału Filologicznego uchwali dla studium:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plany i programy studiów,
  3. formę zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych będą pobierane opłaty, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Rektora UMK z dnia 10 marca 1993 roku w sprawie zasad ustalania odpłatności za prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalnych oraz zasad dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i kursach specjalnych (z późniejszymi zmianami).
§ 4
 1. Absolwenci studium otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Rejestr wydanych świadectw oraz pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi Dziekanat Wydziału Filologicznego.
§ 5

Nadzór nad działalnością studium sprawuje Dziekan Wydziału Filologicznego.

§ 6

Traci moc § 1 pkt 1 Zarządzenia nr 20 Rektora UMK z dnia 16 lipca 1980 r. w sprawie powołania studiów podyplomowych dla nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim.

§ 7

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 26 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK) - w części dotyczącej Wydziału Filologicznego dopisuje się:
"Podyplomowe Studium Współczesnej Kultury Audiowizualnej: skrót literowy - PdSWKAu, kod księgowy 1261".

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt