Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 40

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku filologia prowadzonym na Wydziale Filologicznym

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia, prowadzonych na Wydziale Filologicznym, tworzy się specjalność - lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim.
§ 2
Rada Wydziału Filologicznego uchwala program i plan studiów dla specjalności, o której mowa w § 1.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Filologicznego.
§ 4
W załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Filologicznego - studia stacjonarne pierwszego stopnia dopisuje się pozycję:

"07 51 02 94 00 - kierunek: filologia, specjalność: lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim."

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt