Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Z dniem 1 lutego 2013 r. tworzy się Zakład Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych, zwany dalej "Zakładem" (nazwa w języku angielskim Department of Combinatorics and Symbolic Computations) jako jednostkę Wydziału Matematyki i Informatyki.
§ 2
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki określi szczegółowe zadania utworzonego Zakładu oraz przydzieli będące w dyspozycji Wydziału pomieszczenia wraz z wyposażeniem, jak również zapewni obsadę stanowisk w ramach posiadanych etatów.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Matematyki i Informatyki dopisuje się:
"10 29 00 00 00 Zakład Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych"
(skrót literowy: ZKOS)
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt