Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 10 lutego 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej mikrobiologii medycznej.

Na podstawie § 45 ust. 2 pkt. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.), § 12 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126 poz. 1319 z późn. zm.) w związku z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 144 poz. 1529 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej mikrobiologii medycznej, w następującym składzie:

przewodnicząca:

dr hab. Ewa Żekanowska, prof. UMK - Pełnomocnik Prorektora ds. Collegium Medicum ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych,
członkowie:
dr hab. Eugenia Gospodarek, prof. UMK - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii,
dr Agnieszka Mikucka - przedstawiciel Rektora, specjalista w dziedzinie mikrobiologii medycznej,
mgr Marzenna Gruszka - przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
mgr Zdzisława Wiekierak - przedstawiciel Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
§ 2
Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 1, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. powołanym w podstawie niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt