Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 39

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 19 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski

Na podstawie § 6 ust. 4 zarządzenia nr 59 Rektora UMK z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK Nr 6 poz. 163)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 19 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski (Biuletyn Prawny UMK Nr 2 poz. 48 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 1 w składzie Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski odwołuje się mgr Monikę Jakusz-Gostomską oraz powołuje się mgr Marzenę Sowę,
  2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    "§ 2
    Poświadczenia tłumaczeń, o których mowa w ust. 2 dla kierunków prowadzonych:
    1. w Toruniu - dokonują mgr Barbara Kuczyńska oraz mgr Hazel Pearson,
    2. w Collegium Medicum w Bydgoszczy - dokonuje mgr Marzena Sowa."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt