Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 39

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Na podstawie art. 159 i art. 163 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 121 ust. 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
Od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku dietetyka tworzy się stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia.
§ 2
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu uchwala plany studiów, o których mowa w § 1 oraz programy nauczania.
§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
§ 4
W załączniku do zarządzenia Nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu dopisuje się:

18 51 03 61 00 - studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek dietetyka

18 52 03 61 00 - studia niestacjonarne drugiego stopnia kierunek dietetyka

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2010 r.


R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt