Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 24 października 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

123

ZARZĄDZENIE Nr 38

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 19 lipca 2002 r.

w sprawie zasad pobierania opłat na zaocznych studiach doktoranckich

Na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84 poz. 380 i Nr 112, poz. 485) i § 83 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Określa się zasady pobierania opłat na zaocznych studiach doktoranckich, zwanych dalej "studiami doktoranckimi".

§ 2
 1. Przy ustalaniu wysokości opłat na studiach doktoranckich uwzględnia się między innymi: wynagrodzenia wykładowców, personelu pomocniczego, koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń oraz sprzętów itp. określa Rektor na podstawie kalkulacji podpisanej przez kierownika studiów i zaopiniowanej przez Kwestora.
 2. Kalkulacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przedłożona Kwestorowi do 15 czerwca każdego roku poprzedzającego najbliższy rok akademicki.
 3. Pobieranie opłat następuje z góry w dwóch częściach przypadających za zajęcia semestru zimowego i semestru letniego.
 4. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty semestralnej w ratach.
§ 3

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie jest obowiązany wnieść opłatę za semestr zimowy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia i udokumentować jej wniesienie przez dostarczenie dowodu wpłaty do dziekanatu lub sekretariatu studiów doktoranckich.

§ 4

W przypadku niemożności kontynuowania studiów doktoranckich, uczestnik tych studiów może żądać zwrotu wniesionej opłaty:

 1. w przypadku semestru zimowego - do dnia 15 października,
 2. w przypadku semestru letniego - do dnia 30 marca.
§ 5

Słuchacz studiów doktoranckich, zwany dalej "doktorantem", podejmujący ponownie studia na I roku, wnosi opłaty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

§ 6

Doktorant, który zalega z uiszczeniem obowiązujących go opłat, nie może uzyskać zgody kierownika studiów i dziekana na przeniesienie się do innej szkoły wyższej lub zmianę systemu kształcenia.

§ 7

Nieuiszczenie w terminie należnej opłaty stanowi regulaminową podstawę skreślenia z listy doktorantów.

§ 8
 1. Dziekan na umotywowany wniosek doktoranta i po pozytywnej opinii kierownika studiów doktoranckich może podjąć decyzję o rozłożeniu na raty opłaty semestralnej, ustalając liczbę rat nie więcej niż 5 w semestrze oraz harmonogram ich spłat. Każda rata zostaje zwiększona o 15% ustalonej raty.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o rozłożeniu na raty, kierownik dziekanatu pisemnie informuje Kwesturę o tym fakcie.
 3. Termin spłaty ostatniej raty nie może przypadać później niż:
  1. 10 lutego - w przypadku opłaty za zajęcia semestru zimowego,
  2. 30 czerwca - w przypadku opłaty za zajęcia semestru letniego.
 4. Dziekan nie uwzględnia wniosku doktoranta o rozłożenie opłaty semestralnej na raty, jeżeli doktorant w poprzednich latach:
  1. nie wniósł w terminie opłat,
  2. zalegał z płaceniem rat.
 5. Jeżeli doktorant zalega z zapłatą, dziekan cofa decyzję o rozłożeniu opłaty na raty bez uprzedniego wzywania do zapłaty.
 6. Od decyzji dziekana w sprawach określonych w ust. 1 i 4 służy odwołanie do Prorektora d/s Dydaktyki; odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
§ 9
 1. Doktorant niepełnosprawny w stopniu znacznym (I grupa inwalidztwa) może być zwolniony z obowiązku uiszczenia semestralnej opłaty za studia doktoranckie na podstawie przedstawionego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Doktorant - pracownik Uniwersytetu, może być zwolniony z opłat za studia do 50% za semestr, po złożeniu umotywowanego wniosku zaopiniowanego przez kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.
§ 10
 1. W przypadku zwolnienia doktoranta z obowiązku uiszczenia opłaty - z funduszu uczelnianego nie zostają przekazane środki na fundusz wydziałowy.
 2. W przypadku zwolnienia doktoranta z uiszczenia części odpłatności - z funduszu uczelnianego zostają przekazane na fundusz wydziałowy środki w wysokości ogólnie przyjętego podziału dla danego kierunku studiów.
§ 11

Kierownik dziekanatu przekazuje do Kwestury zestawienia semestralne o liczbie doktorantów wraz z podaniem łącznej kwoty wpłat oraz liczbie doktorantów zalegających z uiszczaniem opłat (z informacją o przyczynach) za semestr:

 1. zimowy - w terminie do 15 listopada,
 2. letni - w terminie do 15 kwietnia.
§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt