Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 39

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Rady Nadzorującej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Na podstawie § 2 uchwały Nr 114 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (Biuletyn Prawny UMK z 2007 r. Nr 9, poz. 245), zmienionej uchwałą Nr 12 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2008 r. Nr 2, poz. 39) oraz § 2 uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2008 r. Nr 2, poz. 40)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się na czas trwania kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych, tj. na lata 2012-2016, Radę Nadzorującą Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Radą".
 2. W skład Rady, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
 3. dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK z Wydziału Chemii
  dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK z Wydziału Chemii
  prof. dr hab. Adam Buciński z Wydziału Farmaceutycznego
  dr Krzysztof Grąbczewski z Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stos.
  dr hab. Marek Zieliński, prof. UMK z Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki Stos.
  dr hab. Maria Szewczyk, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu
  mgr Jan Burdziej z Wydziału Nauk o Ziemi
  dr Monika Wałachowska z Wydziału Prawa i Administracji
  mgr Piotr Jankowski - rzecznik patentowy.
 4. Pracami Rady kieruje przewodniczący, wybierany bezwzględną większością głosów, na pierwszym posiedzeniu Rady zwołanej przez rektora spośród członków określonych w § 1 ust. 2. Wybór zatwierdza rektor.
§ 2
 1. Zadania Rady określa § 3 ust. 1 i 2 uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 2. Obsługę administracyjną Rady zapewnia dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt