Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 37

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 35 Rektora UMK z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2012/2013 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 122 ust. 1 i 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302) oraz § 14 ust. 2 uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 35 Rektora UMK z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane w roku akademickim 2012/2013 na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, w § 1 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"§ 1
  1. Za powtarzanie praktyk w Collegium Medicum UMK ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł za 1 godzinę praktyk, z tym że za powtarzanie półrocznych praktyk na kierunku farmacja ustala się opłatę w wysokości 900,00 zł.".
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt