Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 36

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (Biuletyn Prawny UMK Nr 8, poz. 274)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W załączniku do zarządzeniu Nr 154 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (t. j. Obwieszczenie Nr 1 Rektora UMK z dnia 15 stycznia 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
    "5. Wysokość stawki godzinowej wynagrodzenia dodatkowego, w odniesieniu do zajęć na studiach stacjonarnych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych) nie powinna przekraczać połowy średniej stawki w Uczelni (kampusie toruńskim lub bydgoskim) dla danego stanowiska za czynności dydaktyczne, obliczonej przez podzielenie połowy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego przez liczbę godzin pensum obowiązującego dla danego stanowiska, przy czym stawka ta nie może być niższa od stawki za godziny ponadwymiarowe płatne na studiach stacjonarnych, a w odniesieniu do zajęć na studiach doktoranckich, niestacjonarnych, podyplomowych, kursach itp. - stawkom dotychczas wypłacanym na wydziale za zajęcia rodzajowo podobne prowadzone na tych formach kształcenia, a w przypadku ich braku - stawkom rynkowym."
  2. w § 11 ust 1. otrzymuje brzmienie:
    "1. Wynagrodzenie uzupełniające i dodatkowe oraz wynagrodzenie pracownika, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 1 i 2, a także dodatek specjalny lub premia (dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim), przyznane z tytułu wykonywania dodatkowej pracy na rzecz realizowanego projektu - są podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, a także naliczenia odpisu na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Podstawę naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią wynagrodzenia niewymienione w uchwale nr 26 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2013 r."
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt