Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 35

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych studiów podyplomowych w zakresie edytorstwa komputerowego

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz §121 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Nauk Historycznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego (nazwa w języku angielskim: Post Diploma Studies In Computer Editorial Design), zwane dalej "studiami".
§ 2
Za organizację i funkcjonowanie studiów odpowiada kierownik, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 3
 1. Rada Wydziału Nauk Historycznych na wniosek kierownika studiów uchwala:
  1. limit przyjęć oraz szczegółowe zasady rekrutacji,
  2. plan i program studiów,
  3. formy zaliczenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,
  4. formę zaliczenia studiów.
 2. Za kształcenie na studiach pobiera się od słuchaczy opłaty, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 4
 1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 2. Pełną dokumentację związaną z przebiegiem studiów prowadzi Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych.
§ 5
 1. Nadzór nad działalnością studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Historycznych.
 2. Organizację i tok studiów podyplomowych oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych.
§ 6
W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK w części dotyczącej Wydziału Nauk Historycznych dopisuje się:
"12 71 14 00 00 - studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego".
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt