Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 34

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu

Na podstawie § 33 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 2 kwietnia 2013 r. tworzy się:
  1. Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych, merytorycznie podporządkowany dyrektorowi ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym;
  2. w Dziale Nauki:
   1. Zespół ds. Organizacji Krajowych Badań Naukowych,
   2. Zespół ds. Rozliczeń Krajowych Projektów Badawczych.
 2. Z dniem 2 kwietnia 2013 r. zmienia się przyporządkowanie jednostek administracji Uniwersytetu w ten sposób, że:
  1. nadzór merytoryczny nad Biurem Programów Międzynarodowych sprawuje dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia.
  2. Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji podlega bezpośrednio rektorowi.
§ 2
 1. Do Działu Międzynarodowych Projektów Badawczych należy wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł zagranicznych, a w szczególności:
  1. wsparcie i nadzór nad aplikowaniem o środki międzynarodowe na projekty naukowe, prowadzone przez jednostki UMK w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych lub realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej,
  2. nadzór i pomoc w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych, w tym realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, a także doradztwo w zakresie prowadzenia, rozliczania i raportowania projektów badawczych,
  3. informowanie o dostępnych możliwościach aplikowania o międzynarodowe środki na projekty oraz stypendia badawcze,
  4. organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników i studentów UMK, dotyczących aplikowania o środki międzynarodowe, a także realizacji oraz rozliczania projektów międzynarodowych,
  5. udział w opracowywaniu procedur finansowych obowiązujących w UMK w zakresie realizacji projektów międzynarodowych,
  6. prowadzenie Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych Unii Europejskiej,
  7. działanie na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni i jakości współpracy międzynarodowej oraz promowania uczelni za granicą i wspierania międzynarodowej mobilności naukowej,
  8. sporządzanie sprawozdań i zestawień związanych z realizacją zadań jednostki.
 2. Do Zespołu ds. Organizacji Krajowych Badań Naukowych w Dziale Nauki należy wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i prowadzenia krajowych projektów naukowo-badawczych, a w szczególności:
  1. przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących krajowych badań naukowych realizowanych na UMK,
  2. wykonywanie prac organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją programów badawczych oraz współdziałanie w tym zakresie z ich kierownikami,
  3. nadzór nad realizacją konkursów ogłaszanych m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i inne podmioty, a także doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków i kalkulacji,
  4. obsługa wniosków i dotacji oraz otrzymanych grantów - związanych z udziałem pracowników UMK w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi,
  5. współpraca z otoczeniem gospodarczym w szczególności w zakresie projektów badawczych z udziałem przedsiębiorstw, organów administracji publicznej i innych podmiotów,
  6. koordynowanie zadań realizowanych na wydziałach kampusu toruńskiego w ramach prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich,
  7. koordynowanie procesu przygotowywania wniosków dotyczących działalności statutowej, oceny parametrycznej, inwestycji n-b aparaturowych i budowlanych,
  8. przygotowywanie sprawozdań, opracowań i analiz dotyczących działalności naukowej poszczególnych jednostek i całego Uniwersytetu,
  9. rozwój informacji naukowej,
  10. wspomaganie organizacji konferencji naukowych,
  11. współpraca przy organizowaniu wizyt delegacji z uczelni zagranicznych,
  12. tworzenie baz danych dotyczących przyznanych grantów, stypendiów na pisanie monografii, a także składanych wniosków o ich przyznanie,
  13. koordynowanie bazy danych dotyczącej sukcesów naukowych uzyskiwanych przez pracowników na arenie międzynarodowej i krajowej,
  14. koordynowanie bazy konferencji naukowych.
 3. Do Zespołu ds. Rozliczeń Krajowych Projektów Badawczych w Dziale Nauki należy wykonywanie zadań w zakresie rozliczeń finansowych krajowych projektów naukowo-badawczych, a w szczególności:
  1. obsługa administracyjno-finansowa zadań realizowanych w ramach projektów badawczych, finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł,
  2. obsługa administracyjno-finansowa zadań realizowanych w ramach prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich dla wszystkich wydziałów kampusu toruńskiego,
  3. przygotowywanie planów finansowych oraz danych do sprawozdań dotyczących działalności naukowo-badawczej.
§ 3
 1. Do Biura Programów Międzynarodowych należy wykonywanie zadań w zakresie przygotowania, koordynowania i rozliczania międzynarodowej wymiany studentów i wykładowców oraz międzynarodowych projektów edukacyjnych, a w szczególności:
  1. koordynowanie ogólnouczelnianych projektów międzynarodowej wymiany studentów i wykładowców, finansowanych ze źródeł zagranicznych,
  2. nadzór nad realizacją projektów edukacyjnych, realizowanych przez wydziały i inne jednostki UMK w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych,
  3. informowanie środowiska uniwersyteckiego o dostępnych możliwościach ubiegania się o stypendia zagraniczne w celach edukacyjnych,
  4. działania na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni i jakości wymiany międzynarodowej,
  5. opracowywanie procedur organizacyjnych i finansowych obowiązujących w UMK w zakresie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych,
  6. promowanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej,
  7. obsługa administracyjno-finansowa koordynowanych projektów międzynarodowej wymiany studentów i wykładowców oraz nadzorowanych projektów edukacyjnych.
 2. Do Działu Współpracy z Zagranicą należy wykonywanie zadań w zakresie przygotowania, koordynowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych oraz wizyt gości zagranicznych, a w szczególności:
  1. obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów UMK,
  2. koordynacja wyjazdów na staże i stypendia rządowe pracowników i studentów UMK w ramach oferty Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
  3. rozliczanie zagranicznych wyjazdów służbowych,
  4. obsługa administracyjno-finansowa wizyt gości zagranicznych i stażystów,
  5. prowadzenie bazy danych o wyjazdach zagranicznych i przyjazdach z zagranicy,
  6. przygotowywanie i ewidencja umów o współpracy szczebla uczelnianego,
  7. udzielanie informacji osobom starającym się o wyjazd służbowy za granicę oraz osobom planującym przyjazd z zagranicy,
  8. prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie dokumentacji pracownikom i studentom ubiegającym się o przynależność do organizacji międzynarodowych,
  9. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dotacje finansowe na wyjazdy i przyjazdy zagraniczne, w ramach dwustronnych umów rządowych,
  10. organizacja wizyt delegacji z uczelni zagranicznych przyjeżdżających do UMK na zaproszenie władz Uczelni,
  11. sporządzanie sprawozdań i zestawień związanych z realizacją zadań jednostki.
§ 4
 1. Kanclerz Uniwersytetu, w uzgodnieniu z właściwym rektorem oraz dyrektorem ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym i dyrektorem ds. studenckich i organizacji kształcenia dokona obsady kadrowej jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.
 2. Kanclerz Uniwersytetu przydzieli jednostkom, o których mowa w § 1 pomieszczenia wraz z wyposażeniem, zapewniając optymalne warunki realizacji powierzonych im zadań.
§ 5
 1. W zarządzeniu nr 184 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu:
  1. skreśla się w § 6 pkt 4 - Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji,
  2. dodaje się w § 2 pkt 11 - Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji,
  3. skreśla się w § 6 pkt 3 - Biuro Programów Międzynarodowych,
  4. dodaje się w § 7 pkt 6 - Biuro Programów Międzynarodowych.
 2. Zakres zadań Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji nie ulega zmianie.
§ 6
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w Administracji Uniwersytetu dopisuje się:
"90 01 16 01 00 Zespół ds. Organizacji Krajowych Badań Naukowych
(skrót literowy: ZOKBN)
90 01 16 02 00 Zespół ds. Rozliczeń Krajowych Projektów Badawczych
(skrót literowy: ZRKPB)
90 01 85 00 00 Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych
(skrót literowy: DMPB)"
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2013 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt