Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 5 lipca 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 33

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 1 czerwca 2006 r.

w sprawie Hoteli Asystenckich

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 2 pkt 3 i 4 Statutu UMK z dnia 14 grudnia 2004 r.
z a r z ą d z a   się, co następuje:

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Zarządzenie reguluje zasady i tryb kwaterowania w Hotelach Asystenckich UMK, porządek wewnętrzny w tych hotelach, sprawy samorządu mieszkańców, z wyjątkiem spraw dotyczących mieszkań zakładowych.
§ 2
Hotele Asystenckie są integralną częścią Uczelni, miejscem czasowego zamieszkiwania uprawnionych do tego pracowników Uczelni i w miarę istniejących możliwości także ich rodzin lub osób spoza Uczelni.
§ 3
Działalność Hoteli Asystenckich nadzoruje właściwy Prorektor.

II. ZASADY KWATEROWANIA W HOTELU ASYSTENCKIM

§ 4
 1. W hotelu asystenckim można okresowo zakwaterować pracownika UMK, uczestnika studiów doktoranckich lub osoby realizujące programy badawcze na rzecz UMK. W przypadku posiadania wolnych miejsc, możliwe jest również zakwaterowanie osoby spoza Uczelni.
 2. Pierwszeństwo do zakwaterowania przysługuje nauczycielowi akademickiemu.
§ 5
 1. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie pokoju lub segmentu.
 2. Segment może być przyznany:
  1. małżeństwu nauczycieli akademickich,
  2. małżeństwu posiadającemu co najmniej jedno dziecko.
 3. W indywidualnych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi potrzebami kadrowymi UMK, można przyznać samodzielny segment pracownikowi, który nie spełnia warunków określonych w ust. 2 , pkt. 1), 2).
§ 6
Rozpatrując sprawy zakwaterowania należy uwzględnić:
 1. stanowisko służbowe,
 2. staż pracy w UMK,
 3. sytuację rodzinną,
 4. miejsce i charakter pracy współmałżonka,
 5. odległość miejscowości stałego zamieszkania i możliwości dojazdu do pracy,
 6. specyfikę warsztatu pracy,
 7. zaawansowanie rozprawy doktorskiej, habilitacyjnej,
 8. inne okoliczności.
§ 7
 1. W wypadku wyjazdu za granicę w celach naukowych na okres roku lub dłuższy, pracownik zakwaterowany w hotelu asystenckim zobowiązany jest zwolnić zajmowany lokal.
 2. W przypadku krótszego wyjazdu lokal może pozostać w gestii wynajmującego pod warunkiem terminowego uiszczania czynszu najmu.
 3. Jeżeli z pracownikiem wyjeżdżającym za granicę był zakwaterowany jego małżonek, albo jego małżonek z dzieckiem (dziećmi), który pozostaje w kraju na czas trwania wyjazdu pracownika, można wydać skierowanie dla współmałżonka na dotychczasowych zasadach.
 4. Postanowienia ust. 1 i 3 można również stosować do pracowników odbywających roczne staże krajowe.
§ 8
 1. Wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w pokoju/segmencie ustala Rektor na podstawie kosztów działalności Hoteli Asystenckich.
 2. Sposób wnoszenia opłaty oraz zasady najmu reguluje Umowa najmu-załącznik nr 1.

III. TRYB KWATEROWANIA

§ 9
 1. Decyzje w sprawach kwaterowania i wykwaterowania podejmuje właściwy Prorektor. W sprawach dotyczących hoteli asystenckich Collegium Medicum w Bydgoszczy decyzje podejmuje Prorektor ds. Collegium Medicum.
 2. Prorektor może wyznaczyć pełnomocnika ds. hoteli asystenckich.
 3. Prorektor przed podjęciem decyzji w sprawie zakwaterowania /wykwaterowania może poprosić o opinię przedstawicieli Rady Mieszkańców oraz kierownictwa Hoteli Asystenckich.
 4. Od decyzji Prorektora przysługuje w terminie 14 dni prawo odwołania do Rektora.
 5. Decyzje Rektora są ostateczne.
§ 10
 1. Wniosek w sprawie zakwaterowania składa się w administracji hotelu asystenckiego a wniosek w sprawie zakwaterowania w hotelach asystenckich w Bydgoszczy - w sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. W okresie zakwaterowania wnioski w sprawie zmiany warunków zakwaterowania oraz zmiany lokalizacji pokoju lub segmentu składa się w administracji HA a wnioski w tych sprawach dotyczące hoteli asystenckich w Bydgoszczy - w sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum.
§ 11
 1. Skierowanie na czas określony przez podejmującego decyzję wydaje się w jednym egzemplarzu.
 2. Wzór skierowania określa załącznik nr 2.
 3. Osoba składająca wniosek zobowiązana jest do podpisania Umowy najmu w ciągu 15 dni od momentu wydania skierowania. Po tym okresie skierowanie uznaje się za nieważne.
 4. Podpisanie Umowy najmu uprawnia wnioskodawcę do zamieszkania w Hotelu Asystenckim.
 5. Z ramienia Uczelni do podpisania Umowy najmu upoważnieni są: Prorektor, Kanclerz lub Z-ca Kanclerza wraz z Kwestorem lub Z-cą Kwestora.
§ 12
 1. Prorektor może cofnąć skierowanie lub zmienić zakres przydziału w razie:
  1. otrzymania przez pracownika mieszkania w odległości umożliwiającej codzienny dojazd do pracy,
  2. naruszenia w sposób istotny przepisów porządkowych lub zasad współżycia społecznego,
  3. zmiany w ilości osób zamieszkujących wraz z osobą wynajmującą.
 2. Cofnięcie skierowania przez Prorektora związane ze zdarzeniami określonymi w ust. 1 skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem Umowy najmu.
 3. Zmiana zakresu przydziału wymaga stosownej zmiany treści Umowy najmu.
§ 13
Administrator hoteli asystenckich :
 1. zapewnia obsługę biurową zakwaterowania,
 2. współpracuje z Działem Spraw Pracowniczych /Samodzielną Sekcją Spraw Pracowniczych w sprawach dotyczących zmiany w zatrudnieniu pracowników zakwaterowanych w hotelu,
 3. informuje Dział Spraw Pracowniczych o wydaniu, odmowie przedłużenia oraz cofnięciu skierowania (nie dotyczy hoteli asystenckich w Bydgoszczy),
 4. informuje właściwego Prorektora o sytuacjach wymienionych w § 12 ust.1-3,
 5. odpowiedzialny jest za zabezpieczenie właściwego funkcjonowania obiektów, w tym: utrzymanie porządku w budynkach dotyczące części wspólnych oraz przyległego terenu, przestrzeganie przepisów Ppoż i BHP, utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów i urządzeń, dopilnowanie powinności meldunkowych, prowadzenie spraw finansowych.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 14
 1. Mieszkańcy hoteli asystenckich zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.
 2. Postanowienia zawarte w zarządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców hoteli asystenckich.
§ 15
Mieszkańcy hoteli asystenckich zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących spraw meldunkowych oraz zasad określonych w Umowie najmu (zał. Nr 1).
§ 16
 1. Mieszkańcom w szczególności zabrania się:
  1. używania w pokojach elektrycznych urządzeń grzewczych,
  2. zakładania, przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznej i gazowej, a bez zgody administracji także przerabiania zamków,
  3. zakłócania spokoju mieszkańców hoteli,
  4. naruszania zasad współżycia społecznego.
 2. Mieszkańcy mają prawo do:
  1. zachowania prywatności w miejscu zamieszkania tj. pokoju lub segmencie,
  2. nienaruszania prywatności miejsca zamieszkania, które może nastąpić jedynie w przypadku stanu oczywistego zagrożenia lokalu (budynku) lub terminowego przeglądu technicznego oraz inwentaryzacji mienia, w obecności administratora hoteli asystenckich i członków komisji powołanej przez Zastępcę Kanclerza (po wcześniejszym ogłoszeniu daty i godzin pracy komisji),
  3. niezbędnego wyposażenia miejsca hotelowego tj.: łóżka, stołu, półki i krzesła.
§ 17
W godz. 22.00 - 6.00 obowiązuje na terenie hoteli asystenckich cisza nocna.
§ 18
Mieszkańcy hoteli asystenckich zobowiązani są do utrzymania zajmowanego lokalu oraz innych użytkowanych pomieszczeń w należytej czystości.
§ 19
Za zachowanie się osób odwiedzających odpowiada także osoba odwiedzana.

V. SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW HOTELI ASYSTENCKICH

§ 20
Organem samorządu mieszkańców Hoteli Asystenckich jest Ogólne Zebranie Mieszkańców Hoteli Asystenckich.
§ 21
 1. Do prawomocności uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Hoteli Asystenckich wymagana jest obecność więcej niż połowy zakwaterowanych pełnoletnich osób.
 2. Jeżeli na pierwszym zebraniu nie zostanie osiągnięte quorum, przewodniczący zwołuje drugie zebranie w innym terminie (dniu). O tym fakcie mieszkańcy zostają poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty w Hotelach Asystenckich.
 3. Uchwały podjęte na drugim zebraniu są ważne niezależnie od liczby uczestników zebrania (za uchwałą winna opowiedzieć się więcej niż połowa obecnych na zebraniu).
§ 22
Do zadań Ogólnego Zebrania Mieszkańców Hoteli Asystenckich należy:
 1. uchwalenie Regulaminu Rady Mieszkańców ,
 2. wybór Rady Mieszkańców,
 3. ustalenie podstawowych kierunków działania samorządu mieszkańców,
 4. przyjmowanie sprawozdań Rady Mieszkańców z działalności.
§ 23
Regulamin Rady Mieszkańców w szczególności określa:
 1. liczebność Rady i czas trwania jej kadencji,
 2. tryb wyboru Rady,
 3. termin przeprowadzenia wyborów,
 4. tryb wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy,
 5. sposób odwołania członków Rady,
 6. sposób uzupełniania składu Rady w czasie trwania kadencji.
§ 24
Organem samorządowym, reprezentującym interesy osób zakwaterowanych w hotelach, jest Rada Mieszkańców Hoteli Asystenckich. Mieszkańcy zobowiązani są do współdziałania z Radą Mieszkańców i realizowania jej postanowień.
Do zakresu działań Rady Mieszkańców Hoteli Asystenckich należy:
 1. wyrażanie opinii przy opracowaniu aktów prawnych dotyczących hoteli,
 2. wyrażanie opinii w zakresie opracowania przez kierownictwo hoteli planu remontów i planu zapotrzebowania materiałowego,
 3. przeprowadzanie przeglądu stanu pomieszczeń mieszkalnych (w obecności ich mieszkańców) oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
 4. kontrolowanie przestrzegania przez mieszkańców przepisów porządkowych,
 5. rozpatrywanie spraw spornych między mieszkańcami hoteli, wynikającymi w związku z korzystaniem z hoteli,
 6. współdziałanie z administracją hoteli we wszystkich sprawach dotyczących zamieszkiwania w hotelach,
 7. inicjowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania hoteli.
§ 25
Do kompetencji Rady Mieszkańców Hoteli Asystenckich w zakresie kwaterowania należy:
 1. proponowanie zmiany miejsca zakwaterowania (pokoju lub segmentu) na wniosek zainteresowanego
 2. występowanie z wnioskiem o cofnięcie skierowania w razie naruszenia przez mieszkańca, w sposób istotny, przepisów porządkowych lub zasad współżycia społecznego.
§ 26
W uzasadnionych przypadkach zmiana lokalizacji pokoju lub segmentu może nastąpić na wniosek zainteresowanego lub kierownictwa hotelu.
§ 27
Rada Mieszkańców wybrana przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa w dotychczasowym składzie do końca swej kadencji, chyba że Ogólne Zebranie Mieszkańców postanowi inaczej.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28
 1. Traci moc zarządzenie nr 9 Rektora UMK z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie Hoteli Asystenckich.
 2. Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego zarządzenia.
§ 29
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. w następującym trybie:
 1. W przypadku nowych przydziałów obowiązują wszystkie załączniki ujęte w zarządzeniu i umowie.
 2. W przypadku kontynuacji zamieszkania, obowiązuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznik nr 1 do umowy najmu.
Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia obowiązuje w momencie składania wniosku o przedłużenie zamieszkania.
Rozliczenie mieszkańca ze stanu lokalu oraz wyposażenia odbywać się będzie na dotychczas obowiązujących zasadach.
 

R e k t o r

Andrzej Jamiołkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UMK nr 33 z dnia 1 czerwca 2006 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UMK nr 33 z dnia 1 czerwca 2006 r.


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt