Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 8 lipca 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

107

ZARZĄDZENIE Nr 33

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia kursu specjalnego z zakresu hipoterapii w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738 z późn. zmianami) oraz § 82 ust. 1 i § 83 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
  1. Na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Pedagogiki tworzy się semestralny kurs specjalny z zakresu hipoterapii zwany dalej "kursem".
  2. Celem kursu jest zdobycie przez jego uczestników dodatkowych uprawnień, zwiększających szansę ich zatrudnienia.
  3. Uczestnikami kursu mogą być studenci lub absolwenci szkoły wyższej.
§ 2

Rektor, na wniosek Dyrektora Instytutu Pedagogiki, po zaopiniowaniu przez Dziekana Wydziału Humanistycznego zatwierdzi:

  1. plan, program i obsadę kadrową kursu,
  2. formę uczestnictwa i zaliczenia kursu oraz określi zasady finansowania i wysokości odpłatności uczestników kursu.
§ 3
  1. Uczestnicy kursu otrzymują legitymację instruktora rekreacji ruchowej o specjalności hipoterapii według wzoru określonego w zarządzeniu MEN z dnia 27 czerwca 2001 r.
  2. Rejestr wydanych legitymacji oraz pełną dokumentację z przebiegu kursu i przeprowadzonych egzaminów prowadzi sekretariat Instytutu Pedagogiki.
§ 4

Nadzór nad przebiegiem kursu sprawuje - z upoważnienia Dziekana Wydziału Humanistycznego - Dyrektor Instytutu Pedagogiki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do przeprowadzonego kursu w roku akademickim 2000/2001.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt