Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 33

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia Katedry Geobotaniki i Planowania Krajobrazu na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Na podstawie § 33 ust. 3 w związku z § 18 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. tworzy się Katedrę Geobotaniki i Planowania Krajobrazu (nazwa w języku angielskim: Chair of Geobotany and Landscape Planning), zwaną dalej "katedrą", będącą jednostką organizacyjną Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
 2. Katedra, o której mowa w ust. 1 powstaje z przekształcenia:
  1. Zakładu Taksonomii i Geografii Roślin,
  2. Pracowni Modelowania Procesów Ekologicznych,
  3. Pracowni Kształtowania Krajobrazu.
 3. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie biologii, biotechnologii i ochrony środowiska.
§ 2
Dotychczasowi pracownicy jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2 stają się pracownikami utworzonej katedry.
Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przydzieli utworzonej katedrze pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
 1. skreśla się:
"21 17 00 00 00 Zakład Taksonomii i Geografii Roślin
21 17 01 00 00 Pracownia Kartografii Geobotanicznej
21 27 00 00 00 Pracownia Kształtowania Krajobrazu
21 28 00 00 00 Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych"
 1. dopisuje się kod:
  "21 34 00 00 00 Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu"
  (skrót literowy: KGiPK).
§ 4
Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne w sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt