Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 32

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie powołania zespołu ds. klinicznych związanych z działalnością Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Na podstawie § 45 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 25 marca 2013 r. powołuje się zespół ds. klinicznych związanych z działalnością Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, zwany dalej "zespołem", w następującym składzie:
przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Styczyński,
z-ca przewodniczącego:
prof. dr hab. Jacek Kubica,
członkowie:
prof. dr hab. Arkadiusz Jawień,
prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak,
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska,
prof. dr hab. Barbara Książkiewicz,
prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk,
prof. dr hab. Mariusz Wysocki.
  1. Zespół powołany jest na okres od dnia 25 marca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
  2. Z inicjatywy przewodniczącego zespołu w pracach zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby.
§ 2
Do zakresu działania zespołu należy w szczególności bieżące analizowanie struktury organizacyjnej oraz opiniowanie zmian organizacyjnych planowanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy w aspekcie zapewnienia właściwego zakresu i poziomu działalności klinicznej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt