Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 8 lipca 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

105

ZARZĄDZENIE Nr 31

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 czerwca 2002 r.

w sprawie dodatków za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Na podstawie art. art.: 226, 227, 229 Kodeksu pracy oraz §§: 25, 27, 28, 29 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych /Dz. U. Nr 107, poz. 1182/,

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w tekście zarządzenia użyto pojęcia "dodatek zdrowotny", lub "dodatek", należy przez to rozumieć określenie "dodatek za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych".

§ 2

Warunkiem wystąpienia o dodatek zdrowotny jest wcześniejsze:

 1. wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, którego będzie dotyczył wniosek o przyznanie dodatku,
 2. spełnienie wszystkich wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, w przypadku pracy z czynnikami rakotwórczymi lub narażenia na te czynniki (Dz. U. Nr 121, poz. 571)
§ 3
 1. Dodatki zdrowotne wg pierwszego stopnia szkodliwości lub uciążliwości wypłacane są okresowo do czasu poprawy warunków pracy potwierdzonej wynikami rekontrolnej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym wykonywana praca uprawnia do dodatku.
 2. Dodatek, o którym mowa w ust.1. przyznaje się na podstawie wyników oceny warunków pracy i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w przypadku stwierdzenia w trakcie przeprowadzonych badań środowiskowych na stanowisku pracy faktu przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS):
  1. pyłów nie zwłókniających tkanki płucnej oraz że praca w takich warunkach wykonywana jest przez co najmniej 40 godzin w miesiącu;
  2. substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie oraz że praca w takich warunkach wykonywana jest przez co najmniej 40 godzin w miesiącu;
  3. stwierdzenia w trakcie przeprowadzania badań środowiskowych, że praca wykonywana jest w wymiarze co najmniej przez 40 godzin w miesiącu w warunkach:
   1. gorącego mikroklimatu, w pomieszczeniach zamkniętych, gdy utrzymuje się temperatura efektywna powyżej 25oC;
   2. zimnego mikroklimatu w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura efektywna poniżej 100C;
  4. stwierdzenia w trakcie przeprowadzonych na stanowisku pracy badań środowiskowych, że praca jest wykonywana przez pracownika przez co najmniej 40 godzin w miesiącu w warunkach narażenia na działanie promieniowego ultrafioletowego;
  5. wykonywania pracy przez co najmniej 40 godzin w miesiącu w pomieszczeniach o mokrym środowisku pracy, w przypadku stwierdzenia drogą badań środowiskowych wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%;
  6. wykonywania przez co najmniej 40 godzin w miesiącu pracy w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.
§ 4
 1. Dodatki zdrowotne wg drugiego stopnia szkodliwości lub uciążliwości wypłacane są okresowo do czasu poprawy warunków pracy, potwierdzonej wynikami rekontrolnej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym wykonywana praca uprawnia do dodatku.
 2. Dodatek, o którym mowa w ust.1. przyznaje się na podstawie wyników badań środowiskowych i oceny warunków pracy i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w przypadku:
  1. wykonywania przez co najmniej 40 godzin w miesiącu pracy w warunkach narażenia tj. przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS):
   1. pyłów zwłókniających tkankę płucną;
   2. substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;
  2. wykonywania przez co najmniej 40 godzin w miesiącu pracy w warunkach narażenia na:
   1. działanie hałasu jeżeli drogą przeprowadzonych badań środowiskowych na stanowisku pracy stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych norm natężeń (NDN) hałasu;
   2. działanie miejscowej wibracji, jeżeli drogą przeprowadzonych badań środowiskowych na stanowisku pracy stwierdzono narażenie pracownika na działanie tego czynnika.
§ 5
 1. Dodatki zdrowotne wg trzeciego stopnia szkodliwości lub uciążliwości wypłacane są okresowo do czasu poprawy warunków pracy, potwierdzonej wynikami rekontrolnej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym wykonywana praca uprawnia do dodatku.
 2. Dodatek, o którym mowa w § 5 ust.1. przyznaje się na podstawie wyników badań środowiskowych i oceny warunków pracy i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w przypadku:
  1. wykonywania przez co najmniej 40 godzin w miesiącu pracy w warunkach:
   1. narażenia na działanie benzenu, benzydyny, alfa i beta naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu, innych czynników o udowodnionym działaniu rakotwórczym;
   2. narażenia na działanie promieniowania jonizującego;
   3. w kontakcie (styczności) z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami;
   4. w kontakcie z ludźmi chorymi psychicznie lub znacznie upośledzonymi umysłowo.
  2. wykonywania pracy w wymiarze połowy dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia wykazanej w trakcie badań środowiskowych ustalających stopień narażenia pracownika na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz.
§ 6
 1. Ocena ryzyka na stanowisku pracy, na którym występuje się o przyznanie dodatku zdrowotnego, powinna uwzględniać aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Badania o których mowa zleca i pokrywa ich koszty jednostka zgłaszająca wniosek o ocenę ryzyka i przyznanie dodatku.
 2. Czas pracy będący podstawą do otrzymania dodatku należy rejestrować w dziennych rejestrach pracy w narażeniu na czynniki szkodliwe (wzór rejestru - załącznik nr 2).
§ 7

Tryb załatwiania dodatku:

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych występują z wnioskiem, który stanowi załącznik nr 1 o przyznanie dodatku zdrowotnego, przesyłając go do Inspektoratu BHP i Ochrony Ppoż.
 2. Odpowiednio uzasadniony wniosek, poprzedzony pełną dokumentacją oceny ryzyka zawodowego oraz w przypadku zagrożenia czynnikami rakotwórczymi, dokumentacją w zakresie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. wymienionym w § 2 niniejszego zarządzenia, zostanie rozpatrzony w trybie pracy Uczelnianej Komisji ds. BHP. Obowiązkiem kierownika jednostki występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku jest wcześniejsze przygotowanie w/w dokumentacji i dołączenie jej do wniosku.
 3. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dodatku, kierownicy jednostek zapewniają prowadzenie rejestru czasu pracy w warunkach szkodliwych (wym. w § 4 ust. 3 zarządzenia) oraz sporządzają comiesięczne wykazy uprawnionych do dodatku przesyłając je do Kwestury.
 4. Decyzja w sprawie dodatku wykonana w trzech egzemplarzach zostanie przesłana po jednym egzemplarzu do: Kwestury, jednostki wnioskującej oraz Inspektoratu BHP i Ochrony Ppoż.
 5. Decyzję o przyznaniu dodatku bądź odrzuceniu wniosku o dodatek podpisuje z upoważnienia Rektora - Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu.
§ 8

Dodatki aktualnie wypłacane na podstawie wcześniejszych decyzji podlegają ponownemu rozpatrzeniu w trybie określonym w § 7.

§ 9
 1. Do dnia 30 czerwca 2003 r. będą wypłacane dodatki przyznawane na podstawie dotychczas wydanych decyzji.
 2. Po upływie tego terminu zostaną wstrzymane wypłaty dodatków, o których mowa w ust. 1.
 3. Traci moc zarządzenie Nr 11 Rektora UMK z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie trybu kwalifikowania prac jako szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i przyznawania dodatków pieniężnych za prace wykonywane w tych warunkach oraz środków profilaktycznych (neutralizujących szkodliwe oddziaływanie środków trujących).
§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 31
Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2002 r.

.........................................................

(pieczątka jednostki organizacyjnej)

WNIOSEK*

o wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku pieniężnego za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia 1. Nazwisko i imię pracownika, którego dotyczy wniosek:
 2. Nr PESEL
 3. Zajmowane stanowisko
 4. Miejsce zatrudnienia /dokładny adres/
 5. Czas pracy w warunkach szkodliwych**
 6. Wyszczególnienie szkodliwości na stanowisku pracy

Pouczenie: Kierownik jednostki organizacyjnej, zgodnie z art.266 §1 Kodeksu karnego, ponosi odpowiedzialność za poświadczenie nieprawdy w zakresie danych zawartych we wniosku.

.................................................................................................

(data, pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Opinia Komisji BHP:

.............................................................................................................................

(data, podpisy)


*do wniosku należy dołączyć:

 1. ocenę ryzyka zawodowego dot. tego stanowiska pracy,
 2. aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, w szczególności stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o dodatek,
 3. w przypadku narażenia na czynniki rakotwórcze, komplet dokumentów wymaganych rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 września 1996 r.w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki /Dz.U.nr 12,poz.571/.** obowiązuje prowadzenie rejestru zgodnie z zał. nr 2 do zarządzenia.
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 31
Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2002 r.

WZÓR

Stanowiskowy dzienny rejestr pracy dla pracowników, którym przyznano dodatek pieniężny za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych


lp Imię Nazwisko Stanowisko Data Rodzaj szkodliwości wynikający z decyzji Czas pracy w godzinach w zagrożeniu Potwierdzenie pracy przez kierownika

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt