Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 31

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2013 roku

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Ustala się dla pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi dodatkowy dzień wolny od pracy tj. 2 maja 2013 r. (czwartek), którego odpracowanie wyznacza się:
  1. w kampusie bydgoskim - na dzień 11 maja 2013 r. (sobota),
  2. w kampusie toruńskim - na dzień 18 maja 2013 r. (sobota).
§ 2
  1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych, w których zatrudnieni pracownicy posiadają zaległe urlopy wypoczynkowe w wymiarze powyżej 7 dni, do udzielenia tym pracownikom urlopów wypoczynkowych w dniu wyznaczonym na odpracowanie, tj. 11 maja 2013 r. w kampusie bydgoskim oraz 18 maja 2013 r. w kampusie toruńskim.
  2. Pracownicy posiadający powyżej 7 dni zaległego urlopu wypoczynkowego zobowiązani są do wykorzystania w dniu, o którym mowa w ust. 1 urlopu wypoczynkowego.
§ 3
  1. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej zorganizuje pracę podległych pracowników w sposób umożliwiający korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej w dniach wymienionych w § 1.
  2. Kierownicy zespołów administracyjno-gospodarczych wyznaczą osoby, które zabezpieczą utrzymanie czystości i porządku w dniu 2 maja 2013 r. podległych im obiektach.
§ 4
Do pracowników wyznaczonych na warunkach wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 do wykonywania pracy - nie będą miały zastosowania odpowiednie postanowienia § 1.
§ 5
W związku z postanowieniem zawartym z § 1 w dniu 2 maja 2013 r. nie będą działały jednostki organizacyjne (administracji) Uniwersytetu.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt