Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 8 lipca 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

104

ZARZĄDZENIE Nr 30

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 czerwca 2002 r.

w sprawie wykonywania ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Na podstawie art. 226 kodeksu pracy, § 39 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzenia Nr 39 Rektora UMK z dnia 1 października 1998 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w UMK (B. Pr. Nr 5, poz. 55)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie. W pierwszej kolejności taką ocenę należy wykonać na następujących stanowiskach:

 1. pracy wykonywanej w warunkach zagrożenia czynnikami rakotwórczymi;
 2. na których miały miejsce wypadki przy pracy;
 3. na których stwierdzono choroby zawodowe;
 4. na których wypłacane są świadczenia za tzw. prace w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia;
 5. związanych z obsługą monitorów ekranowych;
 6. na nowo uruchamianych stanowiskach pracy i badań naukowych.
§ 2

W Uniwersytecie ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, badań naukowych i nauczania wykonują:

 1. Uczelniana Komisja ds. BHP w zakresie wdrażania i koordynacji procedur oceny ryzyka.
 2. Wydziałowe Zespoły Oceny Ryzyka Zawodowego powołane do przeprowadzania ocen na szczeblu wydziału.
 3. Instytutowe Zespoły Oceny Ryzyka Zawodowego powołane do przeprowadzania ocen na szczeblu instytutu.
 4. Zakładowe Zespoły Oceny Ryzyka Zawodowego powołane do przeprowadzania ocen na szczeblu zakładu.
 5. Zespoły ds. Oceny Ryzyka Zawodowego i Koordynacji prac w zakresie przeprowadzania ocen ryzyka na szczeblu jednostki międzywydziałowej i ogólnouczelnianej.
 6. Zespół ds. Oceny Ryzyka Zawodowego i Koordynacji prac w zakresie przeprowadzania ocen ryzyka w jednostkach administracji centralnej.
 7. Robocze zespoły ocen ryzyka zawodowego, w zakresie przeprowadzania ocen na szczeblu działu, samodzielnych stanowisk pracy w strukturze administracji centralnej.
§ 3
 1. Dziekani wydziałów powołują w terminie do dnia 30 września 2002 r. wydziałowe, instytutowe, zakładowe i stanowiskowe zespoły oceny ryzyka zawodowego do wykonywania zadań w tym zakresie na szczeblu wydziału. Do zadań tych zespołów należeć będzie:
  1. identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy, badań naukowych i nauczania;
  2. przeprowadzenie i aktualizacja ocen ryzyka oraz ich udokumentowanie.
 2. Kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych powołują w terminie do dnia 30 września 2002 r. zespoły ds. oceny ryzyka zawodowego i koordynacji prac w zakresie oceny ryzyka zawodowego na szczeblu danej jednostki międzywydziałowej. Do zadań tych zespołów należeć będzie:
  1. identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy;
  2. przeprowadzenie i aktualizacja ocen ryzyka oraz ich udokumentowanie.
 3. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu powołuje w terminie do dnia 30 września 2002 r. zespoły oceny ryzyka zawodowego do wykonywania zadań w tym zakresie na szczeblu działu bądź grupy samodzielnych stanowisk pracy. Do zadań zespołów należeć będzie:
  1. identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy;
  2. przeprowadzenie i aktualizacja ocen ryzyka oraz ich udokumentowanie.
§ 4

Ustala się, że w skład zespołów oceny ryzyka, o których mowa w § 3 punktach: 1,2,3, wchodzą :

 1. przedstawiciel kierownika jednostki organizacyjnej - jako przewodniczący;
 2. kompetentny przedstawiciel jednostki, dodatkowo przeszkolony w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego;
 3. kierownicy poszczególnych służb znajdujących się w strukturze jednostki organizacyjnej.
§ 5

Szkolenie składów zespołów ds. oceny ryzyka przeprowadza Dział Szkoleń BHP. Wykazy składów zespołów ds. oceny przygotują kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych, przesyłając w terminie do dnia 30 września 2002 r. do Działu Szkoleń BHP.

§ 6

Inspektorat BHP i Ochrony P. POŻ. uczestniczy w części oceny dotyczącej sporządzenia listy kontrolnej warunków pracy na stanowisku. Kontrola taka powinna być przeprowadzona w obecności przedstawiciela kierownictwa danej jednostki organizacyjnej.

§ 7

Pracownia Toksykologiczna przy Wydziale Chemii uczestniczy w części sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka w zakresie identyfikacji zagrożeń. Wniosek określający zakres i rodzaj badań składa w w/w Pracowni kierownik jednostki sporządzającej ocenę ryzyka. W razie wątpliwości, interpretację wyników przeprowadzonych badań sporządza Kierownik Pracowni Toksykologicznej.

§ 8

Plany poprawy warunków pracy związane z wykonaną oceną ryzyka zatwierdzają:

 1. dziekan wydziału,
 2. dyrektor instytutu,
 3. dyrektor/kierownik jednostki ogólnouczelnianej, międzyuczelnianej, międzywydziałowej, centrum lub innej samodzielnej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu,
 4. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu.
§ 9

Dokumentację końcową oceny opiniuje i zatwierdza Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. BHP.

§ 10

Dokumentację w zakresie oceny ryzyka zawodowego zgodnie z ustalonym wzorem (zeszyt oceny ryzyka zawodowego) kompletuje oraz przechowuje kierownik jednostki. Dokumentację z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego stanowią:

 1. zeszyt oceny ryzyka (wydruk programu komputerowego, należy również zachować utrwalony zapis elektroniczny np. dyskietka, CD),
 2. protokóły badań środowiskowych,
 3. protokóły badań ochrony przeciwporażeniowej,
 4. orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia (badania wstępne, okresowe),
 5. zaświadczenia o przebytych szkoleniach bhp (wstępne, podstawowe, okresowe).
§ 11
 1. Ustala się jednolity sposób informowania pracowników o rozpoznanym ryzyku zawodowym. Podstawowym dokumentem jest załączona do zeszytu oceny ryzyka karta z wykonanej oceny ryzyka potwierdzona podpisem pracownika.
  Kopia dokumentu potwierdzającego fakt poinformowania pracownika o ponoszonym przez niego ryzyku zawodowym przekazywana jest do Działu Spraw Pracowniczych.
 2. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych mają obowiązek informowania pracowników o rozpoznanych zagrożeniach i o ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach pracy oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.
§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt