Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 30

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia oraz stacjonarnych studiach drugiego stopnia kierunku pedagogika, prowadzonego na Wydziale Nauk Pedagogicznych, zmienia się nazwę specjalności: pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną na: pedagogika szkolna z socjoterapią.
  2. Studenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku pedagogika w specjalności: pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną, studiują według programu i planu studiów przewidzianego dla tej specjalności, aż do planowanego zakończenia cyklu kształcenia.
§ 2
  1. Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych uchwala program i plan studiów dla specjalności, o której mowa w § 1.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt