Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 3

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Zespołu ds. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

Na podstawie § 45 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2013 r. powołuję Zespół ds. wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zwany dalej "Zespołem", w składzie:

prof. dr hab. Robert Karaszewski - Przewodniczący Zespołu

członkowie:
dr hab. Mirosław Bylicki, prof. UMK
dr hab. Eugenia Gospodarek, prof. UMK
dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK
dr hab. Rafał Haffer
dr hab. Arkadiusz Karwacki
dr Iwona Escher
dr Tomasz Jędrzejewski
dr Agnieszka Siemińska-Łosko
dr Kamila Skrzypczyńska
mgr Aleksander Anikowski
mgr Ewa Banaszak
mgr Tomasz Jankowski
mgr Barbara Mikulska
mgr inż. Maciej Pańka
mgr Anna Wiśniewska
mgr Jacek Pakuła
mgr Jarosław Bochenek
mgr Paweł Matlakiewicz
Michał Horajski
Remigiusz Sokołowski
§ 2
  1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu modelu doskonałości akademickiej oraz zaproponowanie Rektorowi, za pośrednictwem Prorektora ds. Kształcenia rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych w tym zakresie.
  2. Zobowiązuję przewodniczącego Zespołu do przedstawienia efektów pracy Zespołu do 30 września 2013 r.
§ 3
  1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący.
  2. W pracach Zespołu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
  3. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Dział Kształcenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt