Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 8 lipca 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

103

ZARZĄDZENIE Nr 29

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia dziennych studiów doktoranckich z zakresu nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. Od roku akademickiego 2002/2003 na Wydziale Sztuk Pięknych tworzy się dzienne studia doktoranckie z zakresu nauk o sztuce, zwane dalej "studiami doktoranckimi".
 2. Studia doktoranckie trwają 4 lata (osiem semestrów).
§ 2

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

§ 3
 1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów.
 2. Nadzór nad prowadzeniem studiów doktoranckich sprawuje Rada Sztuk Pięknych zwana dalej "radą wydziału".
§ 4
 1. Kierownik studiów jest powoływany przez Rektora na okres trzech lat spośród pracowników Wydziału Sztuk Pięknych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego (przewód kwalifikacyjny IIo), w trybie określonym w § 61 ust. 1 Statutu UMK.
 2. Przed upływem okresu powołania kierownik studiów może złożyć Rektorowi rezygnację z pełnionej funkcji lub być przez Rektora odwołany w trybie określonym w § 64 ust. 1 Statutu UMK.
§ 5

Do kompetencji kierownika studiów należą sprawy związane z organizowaniem dziennych studiów doktoranckich oraz ich przebiegiem, a w szczególności:

 1. występowanie z projektem programu studiów doktoranckich,
 2. występowanie z projektem regulaminu studiów doktoranckich oraz projektem jego zmiany,
 3. opracowanie projektu szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
 4. podawanie do publicznej wiadomości warunków rekrutacji przynajmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć,
 5. występowanie z propozycją przyznania określonej liczby miejsc na studiach doktoranckich,
 6. występowanie z wnioskami o przyjęcie na studia doktoranckie,
 7. występowanie z wnioskami do Dziekana lub Rektora o przyznanie premii uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej
 8. występowanie z wnioskami o przyznanie uczestnikowi studiów doktoranckich miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego w razie braku możliwości zapewnienia zakwaterowania w hotelu lub w domu studenckim,
 9. dokonywanie w każdym semestrze oceny postępów w pracy uczestników studiów doktoranckich, a po zakończeniu każdego roku akademickiego przedstawianie ich radzie wydziału,
 10. występowanie z wnioskiem o skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich oraz w sprawach dotyczących zwrotu kwoty pobranego stypendium,
 11. rozstrzyganie innych spraw z upoważnienia i w imieniu Dziekana lub Rektora.
§ 6

Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:

 1. opiniowanie kandydata na kierownika studiów,
 2. uchwalanie programu studiów doktoranckich określając w szczególności liczbę godzin zajęć obowiązkowych, liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, w których prowadzeniu powinien brać udział oraz które powinien prowadzić samodzielnie uczestnik studiów doktoranckich,
 3. opiniowanie wniosku o przyznanie premii uczestnikowi studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej,
 4. uchwalenie regulaminu studiów doktoranckich,
 5. uchwalanie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie,
 6. ustalanie zasad konkursowego przyznania stypendium,
 7. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich.
§ 7
 1. Rada wydziału może utworzyć Komisję d/s Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o sztuce, zwana dalej "Komisją", w składzie:
  1. kierownik studiów, jako jej przewodniczący,
  2. trzech członków powołanych przez radę wydziału.
 2. Członków Komisji powołuje dziekan wydziału się na okres trzech lat spośród pracowników Wydziału Sztuk Pięknych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego (przewód kwalifikacyjny IIo).
 3. Komisja jest organem opiniodawczym w sprawach studiów doktoranckich nauk o sztuce chyba, że rada wydziału pisemnie przekaże Komisji realizacje niektórych swoich kompetencji.
§ 8
 1. Do kompetencji Dziekana należy w szczególności:
  1. wyrażenie zgody na przedłużenie uczestnikowi studiów - finansowanego w oparciu o środki własne wydziału - okresu odbywania studiów powyżej czasu wymienionego w § 1 ust. 2 , nie dłużej jednak niż o jeden rok,
  2. podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendium uczestnikowi studiów doktoranckich,
  3. przyznawanie uczestnikowi studiów doktoranckich miesięcznego ryczałtu na wynajęcie lokalu mieszkalnego finansowanego ze środków własnych wydziału - w razie braku miejsc w hotelu asystenckim lub domu studenckim.
 2. Kierownik studiów może zostać upoważniony przez Dziekana wydziału do realizacji w jego imieniu określonych kompetencji.
§ 9

Do kompetencji Rektora należy:

 1. powoływanie i odwoływanie kierownika studiów,
 2. zatwierdzanie programu studiów doktoranckich i regulaminu tych studiów,
 3. określanie liczby miejsc na studiach doktoranckich,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie,
 5. określanie wysokości stypendium,
 6. przyznawanie premii uczestników studiów doktoranckich, który ukończył je przed upływem 4 lat oraz uzyskał wyróżniającą ocenę pracy doktorskiej.
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich,
 8. rozstrzyganie w sprawach dotyczących zwrotu kwoty pobranego stypendium,
 9. rozstrzyganie innych spraw nie wyszczególnionych w niniejszym zarządzeniu lub regulaminie studiów.
§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2002 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt