Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 29

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu"

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.02-00-076/09-00.

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu", którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
  1. Traci moc zarządzenie nr 165 Rektora UMK z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych - uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu".
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od roku akademickiego 2012/2013.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Regulamin przyznawania stypendiów
dokument Załącznik nr 1 do regulaminu - studia I stopnia
dokument Załącznik nr 1 do regulaminu - studia II stopnia

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt