Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 28

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie składania deklaracji przez absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w celu monitorowania ich karier zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 13a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Zarządzenie reguluje tryb pozyskiwania deklaracji udziału w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów UMK, zwanym dalej badaniem losów absolwentów.
 2. Badaniem, o którym mowa w ust. 1 objęci są absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 3. Za badanie losów absolwentów, o których mowa w ust. 2, odpowiadają odpowiednio:
  1. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK w Toruniu w kampusie toruńskim,
  2. Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Collegium Medicum w Bydgoszczy w kampusie bydgoskim.
§ 2
 1. Studenci studiów, o których mowa w § 1 ust. 2, w okresie ostatniego semestru studiów, składają osobiście deklarację udziału w badaniu losów absolwentów wyrażając zgodę na udział w badaniu bądź odmawiając jej wyrażenia:
  1. w kampusie toruńskim - we właściwym dziekanacie,
  2. w kampusie bydgoskim - bezpośrednio w Dziale Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Collegium Medicum.
 2. Wzory deklaracji udziału w badaniu losów absolwentów stanowią odpowiednio:
  1. w kampusie toruńskim - załącznik* nr 1,
  2. w kampusie bydgoskim - załącznik* nr 2
  do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Za pozyskiwanie deklaracji udziału w badaniach losów absolwentów w kampusie toruńskim odpowiada kierownik właściwego dziekanatu.
Kierownik dziekanatu, niezwłocznie po zakończeniu semestru, przesyła do Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK w Toruniu zebrane deklaracje studentów, którzy w tym czasie ukończyli studia.
§ 4
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK w kampusie toruńskim oraz Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Collegium Medicum w kampusie bydgoskim odpowiadają za właściwe gromadzenie deklaracji udziału w badaniu losów absolwentów oraz przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych.
§ 5
Studenci, którzy ukończyli studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 składają deklaracje udziału w badaniach losów absolwentów do dnia odebrania dyplomu ukończenia studiów.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2013 r. i ma zastosowanie do studentów kończących studia począwszy od roku akademickiego 2012/2013.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

dokument Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28 Rektora UMK z dnia 11 marca 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28 Rektora UMK z dnia 11 marca 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt