Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 27

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Uniwersytet zobowiązuje się do dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
 2. Przez stanowiska pracy, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem obejmującą monitor ekranowy, a praca przy jego obsłudze powinna trwać co najmniej 4 godziny dziennie.
§ 2
 1. Kierownik jednostki organizacyjnej w kampusie toruńskim oraz Dział Spraw Pracowniczych CM w kampusie bydgoskim, kierując pracownika na badania okulistyczne w ramach obowiązkowych okresowych pracowniczych badań lekarskich jest zobowiązany do wskazania warunków, o których mowa w § 1 ust. 2.
 2. Na podstawie wyników badań okresowych, o których mowa w ust. 1 kierownik jednostki/kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM występuje z wnioskiem o dofinansowanie zakupu okularów do:
  1. Kanclerza Uniwersytetu - dotyczy to pracowników kampusu toruńskiego,
  2. Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum - dotyczy to pracowników kampusu bydgoskiego.
 3. Do wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, właściwy kierownik jest zobowiązany dołączyć:
  1. zaświadczenie lekarskie o odbyciu badań okresowych,
  2. orzeczenie okulisty uprawnionego do przeprowadzania badań pracowników UMK w ramach obowiązkowych badań okresowych,
  3. imienny rachunek/faktura zakupu okularów,
  4. potwierdzenie, że pracownik co najmniej 4 godziny dziennie realizuje swoje zadania służbowe przy monitorze ekranowym.
 4. Kierownik jednostki/kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM przekazuje wniosek odpowiednio do Inspektoratu BHP i Ochrony PPoż. w kampusie toruńskim/Zespołu ds. BHP i PPoż. CM w kampusie bydgoskim. Inspektorat BHP i Ochrony PPoż. oraz Zespół ds. BHP i PPoż. CM sprawdzają prawidłowość i kompletność wniosku, dokonują jego rejestracji w prowadzonej ewidencji przyznanych świadczeń i w przypadku pozytywnej weryfikacji przekazują do decyzji odpowiednio Kanclerza/Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum. Wniosek niespełniający wymogów niniejszego zarządzenia jest zwracany do kierownika danej jednostki organizacyjnej/kierownika Działu Spraw Pracowniczych CM.
 5. Pozytywna decyzja Kanclerza Uniwersytetu lub odpowiednio Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum zostaje przekazana odpowiednio do Działu Płac/Działu Płac CM, w celu dokonania wypłaty.
 6. W przypadku negatywnej decyzji Kanclerza/Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum, wniosek zostaje przekazany odpowiednio przez Inspektorat BHP i PPoż./Zespół ds. BHP i Ppoż. CM do kierownika jednostki organizacyjnej/Działu Spraw Pracowniczych CM.
§ 3
Uniwersytet finansuje zakup okularów, jednak nie więcej niż do kwoty 190 złotych.
§ 4
 1. Zakup okularów powinien nastąpić w okresie trzech miesięcy od dnia wystawienia orzeczenia przez lekarza okulistę uprawnionego do przeprowadzania badań pracowników Uniwersytetu w ramach obowiązkowych badań lekarskich i nie częściej niż raz na dwa lata, chyba że kolejne orzeczenie wskazuje na konieczność zmiany okularów.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia okularów, których zakup został zrefundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.
§ 5
 1. Traci moc zarządzenie nr 67 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla pracowników Uniwersytetu użytkujących w czasie pracy monitor komputerowy.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27 Rektora UMK z dnia 11 marca 2013 r.

Akty prawne w bieżącym roku