Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 17 czerwca 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 26

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 21 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia biblioteki wydziałowej Wydziału Teologicznego

Na podstawie § 13 ust. 3 uchwały Senatu UMK z dnia 29 listopada 1994 r. - Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej Mikołaja Kopernika w Toruniu (B. Pr. Nr 10, poz. 99)

z a r z ą d z a  się,co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 1 września 2003 r. na Wydziale Teologicznym tworzy się bibliotekę wydziałową, zwaną dalej "biblioteką" będącą jednostką organizacyjną Wydziału Teologicznego.
  2. Biblioteka o której mowa w ust. 1 jest biblioteką specjalistyczną i wchodzi w jednolity system biblioteczno-informatyczny Uniwersytetu.
§ 2

Dziekan Wydziału Teologicznego w porozumieniu i po zasięgnięciu opinii dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej:

  1. ustali skład osobowy biblioteki,
  2. przydzieli odpowiednie pomieszczenia dla biblioteki.
§ 3
  1. W załączniku nr 2 do Regulaminu Biblioteki UMK dotyczącym wykazu bibliotek specjalistycznych po Wydziale Sztuk Pięknych dopisuje się:
    "Biblioteka Wydziału Teologicznego".
  2. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie jednolitego wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym (MPK) - w części dotyczącej Wydziału Teologicznego dopisuje się:
    "Biblioteka Wydziału Teologicznego - BWT - 1514".
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2003 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt