Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 26

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie w roku akademickim 2013/2014 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Za kształcenie w roku akademickim 2013/2014 studentów na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych, na Wydziale Lekarskim kierunku lekarskim, zwanych dalej "studiami anglojęzycznymi", pobiera się następujące rodzaje opłat:
  1. opłatę gwarancyjną,
  2. opłatę za naukę,
  3. opłaty związane z powtarzaniem zajęć, semestru/roku, uzupełnieniem różnic programowych,
  4. opłaty za dokumenty związane z przebiegiem studiów.
 2. Opłata gwarancyjna dotyczy tylko studentów podejmujących i odbywających kształcenie na podstawie decyzji rektora.
 3. Studenci zakwalifikowani na studia anglojęzyczne wnoszą dodatkowo opłatę za kurs przygotowawczy na studia organizowany przez Collegium Medicum UMK.
§ 2
 1. Wysokość opłat za naukę dla studentów pierwszego roku studiów anglojęzycznych w roku akademickim 2013/2014 wynosi:
  1. opłata gwarancyjna - 2.000 PLN,
  2. opłata za naukę:
   1. za semestr zimowy - 20.000 PLN,
   2. za semestr letni - 20.000 PLN.
 2. Wysokość opłat za naukę dla studentów drugiego i kolejnych lat studiów anglojęzycznych w roku akademickim 2013/2014 zostanie określona odrębnym zarządzeniem.
§ 3
Wysokość opłat związanych z powtarzaniem zajęć, semestru/roku, uzupełnieniem różnic programowych na studiach anglojęzycznych w roku akademickim 2013/2014 wynosi odpowiednio:
 1. za powtarzanie zajęć dydaktycznych lub uzupełnienie różnic programowych - 50 PLN za 1 godzinę zajęć,
 2. za powtarzanie semestru lub roku - pobiera się opłatę w wysokości odpowiednio za semestr lub rok,
 3. za sprawdzenie wiadomości i predyspozycji wymaganych przy wznowieniu studiów, jeżeli upłynęło co najmniej 5 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna - 1.500 PLN.
§ 4
 1. Opłaty za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub ich duplikatów wnosi się przed wydaniem dokumentu.
 2. Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów w roku akademickim 2013/2014 wynosi:
  1. za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 PLN,
  2. za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 PLN,
  3. za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski - 40 PLN.
 3. Za wydanie duplikatów dokumentów pobiera się od studenta opłaty o połowę wyższe, niż za wydanie oryginałów.
§ 5
Wysokość opłaty za kurs przygotowawczy na studia organizowany przez Collegium Medicum UMK wynosi 2.000 PLN.
§ 6
Sekretariat Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK jest zobowiązany do:
 1. informowania zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum o:
  1. liczbie uczestników kursu przygotowawczego, nie później niż do 15 września poprzedzającego dany rok akademicki,
  2. wydaniu przez właściwy organ Uczelni decyzji dotyczącej opłat za kształcenie,
 2. przekazywania zastępcy kwestora ds. Collegium Medicum na bieżąco listy studentów (dane w rozbiciu na poszczególne lata studiów).
§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio pozostałe przepisy obowiązujące w Uniwersytecie.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt