Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 25

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie specjalności prowadzonych na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Na podstawie § 121 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 159 i art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia kierunku pedagogika, prowadzonego na Wydziale Nauk Pedagogicznych, prowadzone są specjalności:
  1. opieka i wsparcie społeczne,
  2. pedagogika sądowniczo - penitencjarna,
  3. komunikacja społeczna i media,
  4. doradztwo zawodowe i personalne.
§ 2
Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia kierunku pedagogika specjalna, prowadzonego na Wydziale Nauk Pedagogicznych, prowadzone są specjalności:
  1. pedagogika korekcyjno-kompensacyjna osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  2. terapia logopedyczna.
§ 3
Od roku akademickiego 2012/2013 na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia kierunku pedagogika specjalna, prowadzonego na Wydziale Nauk Pedagogicznych, zmienia się nazwę specjalności: edukacja i rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) na: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika).
§ 4
  1. Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych uchwala programy i plany studiów dla specjalności, o których mowa w § 1-3.
  2. Nadzór nad przebiegiem studiów sprawuje Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt