Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 24

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie podziału dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Dotacja na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich otrzymana przez wydział jest wstępnie obciążana narzutem 30% na koszty pośrednie Uniwersytetu, liczonym przy założeniu braku w kosztach bezpośrednich wydatków na aparaturę naukowo-badawczą.
  2. Rzeczywisty narzut nalicza się w odniesieniu do kosztów bezpośrednich pomniejszonych o koszt aparatury naukowo-badawczej.
§ 2
  1. Wydział otrzymuje do swojej dyspozycji dotację pomniejszoną o narzut w wysokości określonej w § 1.
  2. Środki te muszą być wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)
  3. W ramach grantów przyznanych w trybie konkursowym mogą być pokrywane koszty przewodów doktorskich i habilitacyjnych, obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń promotora, recenzentów i/lub członków komisji.
§ 3
Środki niewykorzystane przez wydział w roku przyznania dotacji muszą być wydane w ujęciu kasowym, najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy rzeczywiste koszty bezpośrednie w roku przyznania dotacji zawierały koszty aparatury naukowo-badawczej, środki niewykorzystane przez wydział w roku przyznania dotacji są powiększane w następnym roku o kwotę wynikającą z różnicy poziomu kosztów bezpośrednich, z zastrzeżeniem postanowień § 1.
§ 4
Rozliczenia dotacji dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowe (Dz.U. Nr 218, poz. 1438 z późn. zm.).
§ 5
Środki finansowe, jakie Uniwersytet otrzymuje w ramach narzutu na koszty pośrednie przeznacza się na:
  1. sfinansowanie kosztów ogólnych funkcjonowania Uniwersytetu w wysokości 33% środków,
  2. rezerwę prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji przeznaczoną na dofinansowanie istotnych potrzeb w zakresie działalności badawczej w wysokości 33% środków,
  3. potrzeby wydziałów związane z badaniami naukowymi pracowników naukowo-dydaktycznych nie spełniających kryteriów młodego naukowca w wysokości 34% środków.
§ 6
Do czasu ustalenia rzeczywistej struktury kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę naliczenia narzutu kosztów pośrednich, do dyspozycji prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji oraz wydziałów przeznacza się 60% naliczonej wstępnie kwoty narzutów. Po rozliczeniu kosztów danego roku ustala się kwotę faktycznie zrealizowanego narzutu kosztów pośrednich i dokonuje odpowiednich korekt limitów środków.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej TretynPoprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt