Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 23

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163 z późn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z poźn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Kodeks pracy oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
 1. W Regulaminie Świadczeń Socjalnych wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 1 Rektora UMK z dnia 20 stycznia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 15 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3) emeryci i renciści (byli pracownicy Uniwersytetu) oraz będący na wyłącznym ich utrzymaniu członkowie rodzin",
 2. do § 15 ust. 1 dopisuje się pkt 5a w brzmieniu:
  "5a) emeryci i renciści (byli pracownicy Uniwersytetu), którzy zrezygnowali ze świadczenia ubezpieczeniowego wypracowanego w Uczelni i przeszli na rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku",
 3. do § 15 ust. 1 dopisuje się pkt 6 w brzmieniu:
  "6) pracownicy oraz członkowie ich rodzin przechodzący na świadczenie przedemerytalne",
 4. w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. W przypadku małżeństwa, w którym oboje małżonkowie są pracownikami Uniwersytetu (emerytami, rencistami), każdy z nich jest uprawniony do korzystania ze świadczeń z zastrzeżeniem § 20 ust. 4".
 5. do § 20 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu:
  "4. Małżeństwa zatrudnione w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika nie mogą otrzymać w jednym roku dwóch dofinansowań do wczasów".
 6. w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. W zabawie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 12 miesięcy do 13 lat; Dział Socjalno-Bytowy informuje rodziców dzieci dla jakich grup wiekowych jest organizowana impreza".
 7. w § 37 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3) dopłatą do wycieczek krajoznawczych organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika lub zakupionych we własnym zakresie na terenie kraju trwających od 1 do 7 dni - według kwalifikacji indywidualnej i stawek określonych w tabeli dopłat, maksymalnie dwa razy w roku dla jednego uprawnionego".
 8. do § 37 dopisuje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
  "3. Przyznane dopłaty do wycieczek krajowych zakupionych indywidualnie u innych organizatorów są wypłacane w terminie 14 dni od dnia przedłożenia w Dziale Socjalno-Bytowym dowodów wpłaty za te wycieczki.
  4. Wnioski o dofinansowanie do wycieczek krajowych zakupionych u innego organizatora można składać w okresie wypoczynku letniego lub zimowego, zgodnie z § 28 ust. 3
  ".
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2003 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt