Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 23

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 4 marca 2013 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim

Na podstawie art. 98 ust. l pkt. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1796) oraz § 45 ust. 2 pkt. 6 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 99 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie działalności usługowo-badawczej i specjalistycznej wykonywanej w Katedrze Medycyny Sądowej na Wydziale Lekarskim (Biuletyn Prawny UMK Nr 9 poz. 226 z późn. zm.) § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2
 1.    
  1. koszty działalności usługowej obejmują w szczególności koszty bezpośrednie, tj. wynagrodzenie dla biegłych i koszty zużycia materiałów oraz inne wydatki niezbędne do wydania opinii, obliczane w formie narzutu:
   1. za opinie i ekspertyzy zlecane przez jednostki wymiaru sprawiedliwości lub organy ścigania - 30%,
   2. za opinie i ekspertyzy zlecane przez podmioty inne niż określone w lit. a - 15%,
   3. za uczestnictwo biegłych w rozprawach sądowych - 5%,
   4. za wydawanie kwartalnika naukowego "Genetyka+Prawo" - 15%,
   5. za badania dodatkowe tomografem komputerowym - 60%.".
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt