Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 22

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie organizowania i prowadzenia kursu specjalnego z zakresu ABC własnej przedsiębiorczości

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 82 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 Statutu UMK z dnia 18 września 1991 r. z późn. zmianami

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
  1. W semestrze letnim roku akademickiego 2002/2003 Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK organizuje kurs specjalny z zakresu ABC własnej przedsiębiorczości, zwany dalej "kursem".
  2. Do przeprowadzenia kursu stosuje się przepisy określone w zarządzeniu Nr 32 Rektora UMK z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie organizowania i prowadzenia kursu specjalnego z zakresu ABC własnej przedsiębiorczości (B. Pr. Nr 5, poz. 106).
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2003 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt