Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 22

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 4 marca 2013 r.

dotyczące zmiany zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 173 Rektora UMK z dnia 7 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2009 r. Nr 10 poz. 306 z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rzeczowych zakresów zadań dla komórek administracji w Collegium Medicum w Bydgoszczy (Biuletyn Prawny UMK Nr 5 poz. 146 z późn. zm.) w załączniku w części I rzeczowe zakresy zadań Działu Dydaktyki CM, Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą CM oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Kształcenia Podyplomowego CM otrzymują odpowiednio brzmienie:

"Dział Dydaktyki CM

Do zadań Działu należy w szczególności:
 1. obsługa administracyjna spraw realizowanych w Collegium Medicum, związanych z działalnością prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej,
 2. koordynowanie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów Collegium Medicum,
 3. prowadzenie prac związanych z przyznawaniem Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz udział w pracach Odwoławczej Komisji Stypendialnej w zakresie rozpatrywanych odwołań,
 4. koordynowanie studenckich praktyk wakacyjnych (zawieranie umów z zakładami pracy),
 5. współpraca z Komisją Kwaterunkową i Odwoławczą Komisją Kwaterunkową - przyjmowanie podań o miejsce w domu studenckim,
 6. współpraca z dziekanatami w zakresie programów, planów nauczania, organizacji toku studiów, a także prowadzenia albumu studentów,
 7. układanie rozkładów zajęć dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Collegium Medicum,
 8. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów,
 9. prowadzenie spraw w zakresie zlecania usług dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) studentów Collegium Medicum,
 10. nadzór nad wydatkami organizacji studenckich w zakresie funduszu przyznanego przez Uczelnię,
 11. organizowanie przebiegu rekrutacji na wszystkie kierunki studiów w Collegium Medicum,
 12. współpraca z Działem Promocji i Informacji CM w zakresie udzielania informacji rekrutacyjnych dla kandydatów na studia, udziału w targach edukacyjnych, organizowania "Drzwi Otwartych w Collegium Medicum",
 13. merytoryczny nadzór nad treścią materiałów promocyjnych związanych z rekrutacją na studia, w tym nad ulotkami rekrutacyjnymi,
 14. przygotowywanie informacji:
  1. dotyczących liczby godzin zajęć dydaktycznych niezbędnych do opracowania rozdziału środków finansowych działalności dydaktycznej przez poszczególne wydziały Collegium Medicum,
  2. do preliminarzy budżetowych w zakresie planowanej wysokości wypłat wynagrodzeń za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne ze studentami Collegium Medicum z osobowego funduszu płac i bezosobowego funduszu płac,
  3. niezbędnych do dokonywania rocznej analizy stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w zakresie wykonywania liczby godzin zajęć w danym roku akademickim,
  4. niezbędnych do planowania liczby etatów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum w danym roku akademickim, w zakresie planowanej liczby godzin zajęć dydaktycznych i obowiązkowego wymiaru godzin ponadwymiarowych,
 15. sporządzanie wykazów liczby godzin zajęć dydaktycznych niezbędnych przy zatrudnianiu lub przedłużaniu zatrudnienia nauczycieli akademickich w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Collegium Medicum,
 16. prowadzenie bieżącego rejestru nauczycieli akademickich,
 17. rozliczanie obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich i godzin ponadwymiarowych,
 18. sporządzanie umów zlecenia, umów o dzieło i umów o świadczenie usług w zakresie obsługi procesu dydaktycznego oraz prowadzenie rejestru zawartych umów,
 19. prowadzenie rejestru wypłat z bezosobowego funduszu płac za prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 20. przygotowywanie list wypłat za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich i dla osób spoza Uczelni,
 21. obsługa administracyjna grantów dydaktycznych w Collegium Medicum,
 22. prowadzenie w Collegium Medicum rezerwacji sal wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych dla zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych dla studentów Uczelni oraz dla podmiotów spoza Uczelni, a także sporządzanie raportów w tym zakresie,
 23. rozliczanie umów zawartych ze szpitalami w zakresie udostępnienia oddziałów klinicznych na zajęcia dydaktyczne w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 24. prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania (dyplomów, legitymacji studenckich i uczestników studiów doktoranckich),
 25. sporządzanie zbiorczej statystyki w zakresie toku studiów, pomocy materialnej dla studentów, rekrutacji oraz w innych sprawach z zakresu działania Działu.",
"Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą CM

Do zadań Działu należy w szczególności:
 1. obsługa administracyjna biura prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji w Collegium Medicum oraz pełnomocnika rektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 2. przygotowywanie wniosków o dotacje na badania naukowe i inwestycje służące potrzebom badań naukowych jednostek Collegium Medicum oraz nadzór nad całym procesem ich realizacji pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym,
 3. sprawozdawczość z działalności naukowo-badawczej pracowników oraz jednostek Collegium Medicum dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS-u, jednostek UMK oraz władz Collegium Medicum,
 4. przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o formach i zasadach finansowania działalności naukowo-badawczej ze środków budżetowych oraz przepisów i regulaminów dotyczących możliwości udziału w konkursach i korzystania z funduszy krajowych instytucji naukowych na działalność naukowo-badawczą, stypendia, itp.,
 5. pomoc pracownikom Collegium Medicum w przygotowaniu poprawnych wniosków o finansowanie działalności naukowo-badawczej, umów oraz raportów rocznych i końcowych (dot. projektów badawczych zewnętrznych i grantów wewnątrzuczelnianych), zgodnie z rygorami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz przepisami wewnętrznymi,
 6. pomoc dysponentom (tj. kierownikom projektów, kierownikom jednostek, prorektorowi) w prawidłowym wydatkowaniu środków finansowych przyznanych na działalność naukową w Collegium Medicum,
 7. zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących aktywności naukowej jednostek Collegium Medicum na potrzeby władz uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia i innych instytucji,
 8. obsługa procedury oceny parametrycznej jednostek naukowych Collegium Medicum,
 9. obsługa administracyjna finansowanych ze środków na naukę krajowych wyjazdów służbowych nauczycieli akademickich Collegium Medicum w ramach badań naukowych oraz zagranicznych wyjazdów pracowników i studentów Collegium Medicum,
 10. obsługa administracyjna stypendiów doktorskich i habilitacyjnych pracowników naukowych Collegium Medicum,
 11. przygotowywanie rankingów jednostek Collegium Medicum na podstawie aktywności publikacyjnej zatrudnionych w nich pracowników,
 12. pomoc wnioskodawcom w przygotowywaniu wniosków o nagrody (Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innych) za osiągnięcia naukowe i stypendia dla pracowników naukowych Collegium Medicum,
 13. obsługa administracyjna konkursów o nagrody rektora UMK dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum,
 14. przygotowywanie umów dotyczących realizacji działalności naukowo-badawczej w Collegium Medicum,
 15. zamawianie usług naukowych na potrzeby realizowanych w Collegium Medicum zadań naukowo-badawczych,
 16. przygotowywanie formularzy wewnętrznych niezbędnych do obsługi działalności naukowej w Collegium Medicum.",
"Samodzielne Stanowisko ds. Kształcenia Podyplomowego CM

Do zadań Stanowiska należy w szczególności:
 1. planowanie i koordynowanie spraw związanych z kształceniem podyplomowym w Collegium Medicum w zakresie:
  1. specjalizacji i staży kierunkowych (listy jednostek Collegium Medicum prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe, wnioski o rozpoczęcie specjalizacji przez osoby zatrudnione w Collegium Medicum, umowy dot. kształcenia specjalizacyjnego),
  2. kształcenia na kursach specjalizacyjnych i dokształcających (listy kursów organizowanych i prowadzonych przez jednostki Collegium Medicum, preliminarz kosztów kursów organizowanych przez jednostki Collegium Medicum, dokumentowanie przebiegu realizacji kursów, umowy dot. realizacji kształcenia na kursach),
  3. studiów podyplomowych (analiza potrzeb regionalnego rynku edukacji, dokumentacja dotycząca tworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych),
 2. współpraca z jednostkami organizującymi kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych, w szczególności z Ministerstwem Zdrowia, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego, Bydgoską Izbą Lekarską,
 3. obsługa administracyjna pełnomocnika rektora ds. klinicznych i kształcenia medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy w zakresie przygotowania i analizy aktów prawnych oraz w zakresie korespondencji służbowej i terminarza spraw,
 4. przygotowywanie sprawozdań rocznych z realizacji kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum oraz z działalności Samodzielnego Stanowiska ds. Kształcenia Podyplomowego CM.".
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt