Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 22

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie zniesienia Zakładu Metod Komputerowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.

Na podstawie § 33 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się, co następuje:
§ 1
  1. Z dniem 1 marca 2010 r. znosi się Zakład Metod Komputerowych, jako jednostkę organizacyjną Instytutu Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Zadania zakładu wraz z pracownikami oraz pomieszczenie z wyposażeniem przejmie Instytut Historii i Archiwistyki.
§ 2
  1. W załączniku do zarządzenia nr 70 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej UMK, w części dotyczącej Wydziału Nauk Historycznych w Instytucie Historii i Archiwistyki, skreśla się:

    "12 02 15 00 00 - Zakład Metod Komputerowych"

  2. Traci moc Zarządzenie Nr 50 Rektora UMK z dnia 31 października 2000 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Metod Komputerowych w Zakład Metod Komputerowych w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt