Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 11 z dnia 31 grudnia 2012
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 212

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi edukacyjne

Na podstawie § 28 uchwały nr 81 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania oraz dokumentowania postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi edukacyjne, określone w § 1 i 2 uchwały nr 81 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zwanej dalej uchwałą.
 2. Zarządzenie ma zastosowanie do osób zobowiązanych do uiszczania opłat za usługi edukacyjne, wynikających z pisemnej umowy zawartej na okres nauki, zgodnie z § 3 uchwały.
 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o studencie, należy przez to rozumieć również doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych, uczestnika kursu dokształcającego.
§ 2
 1. W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty za świadczone usługi edukacyjne, wyznaczony przez dziekana pracownik dziekanatu, zobowiązany jest po upływie siedmiu dni od wyznaczonego terminu zapłaty, przygotować pisemne wezwanie do uiszczenia opłaty. Wezwanie wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręcza osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru opatrzonym czytelnym podpisem i datą.
 2. Wzór wezwania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1
 3. Podpisane przez dziekana lub przez osobę upoważnioną wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej opłaty.
 4. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym w wezwaniu terminie stanowi podstawę do wydania przez dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów.
 5. Decyzję o skreśleniu wysyła się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręcza osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru opatrzonym czytelnym podpisem i datą.
 6. Jednocześnie z decyzją o skreśleniu dziekan informuje o nowej wysokości opłaty.
§ 3
 1. Wyznaczony pracownik dziekanatu, w przypadku braku wpłaty w terminie określonym w wezwaniu niezwłocznie przekazuje pisemną informację o nowej wysokości opłaty należnej za okres kształcenia do czasu skreślenia z listy studentów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2, do Działu Księgowości/Działu Księgowości CM w celu wprowadzenia do systemu USOS.
 2. Dział Księgowości/Dział Księgowości CM wprowadza nową kwotę opłaty należnej do systemu USOS.
§ 4
 1. W przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych od terminu, w którym decyzja o skreśleniu studenta z listy stała się ostateczna, wyznaczony pracownik dziekanatu w terminie siedmiu dni sporządza zestawienie (kartę) wierzytelności studenta zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, które przekazuje do Zespołu Radców Prawnych w Toruniu/Zespołu Radców Prawnych CM. Karta ta jest podstawą do wszczęcia czynności windykacyjnych.
 2. Wraz z zestawieniem wierzytelności do Zespołu Radców Prawnych w Toruniu/ Zespołu Radców Prawnych CM przekazuje się trzy egzemplarze kserokopii dokumentacji koniecznej dla podjęcia czynności w celu wyegzekwowania należnych opłat, a w szczególności:
  1. decyzję o przyjęciu na studia,
  2. umowę dotyczącą warunków odpłatności za kształcenie zawartą ze studentem,
  3. dokumenty potwierdzające przebieg kształcenia,
  4. doręczone studentowi wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru,
  5. decyzje wydane w sprawie skreślenia studenta z listy studentów wraz z potwierdzeniem odbioru.
 3. Do dokumentacji, o której mowa w ust. 2 załącza się także kwestionariusz osobowy studenta.
§ 5
Dział Księgowości\Dział Księgowości CM anuluje w systemie USOS dotychczas wprowadzone i nie wyegzekwowane opłaty manipulacyjne.
§ 6
Uchyla się zarządzenie Nr 81 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w celu wyegzekwowania należnych opłat za świadczone usługi dydaktyczne.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2012/2013.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 212 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 212 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 212 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt