Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 21

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie zmiany nazwy studiów doktoranckich z zakresu bibliologii na studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii

Na podstawie § 45 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
Od roku akademickiego 2012/2013 "studia doktoranckie z zakresu bibliologii", utworzone zarządzeniem nr 43 Rektora UMK z dnia 8 maja 2007 r., prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymują nazwę "studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii".
§ 2
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w części dotyczącej Wydziału Nauk Historycznych - studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie) w pozycji 12 51 04 22 00 - nazwę "z zakresu bibliologii" zastępuje się nazwą "z zakresu bibliologii i informatologii".
§ 3
  1. Traci moc zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 Rektora UMK z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt