Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 204

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką elektronicznych wersji materiałów naukowych i dydaktycznych stworzonych przez pracowników UMK

Na podstawie § 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz na podstawie § 45 ust. 5 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
  1. Tworzy się elektroniczne repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika celem dokumentowania procesów badawczych oraz wspomagania dydaktyki, oceny pracowników i uczelni.
  2. Repozytorium ustanawia się miejscem przechowywania elektronicznych wersji różnego typu materiałów naukowych będących wynikiem prowadzenia badań oraz dydaktyki (preprinty, postprinty, skrypty, raporty i inne).
  3. Dostęp do pełnych tekstów dokumentów i innych materiałów jest nieograniczony.
  4. Szczegółowe zasady działania repozytorium określa dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w regulaminie zatwierdzonym przez rektora.
§ 2
  1. Wprowadza się zasadę umieszczania w repozytorium materiałów naukowych i dydaktycznych, których autorami są pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, lub które zostały opublikowane na UMK.
  2. Za systematyczne deponowanie publikacji w repozytorium odpowiedzialny jest autor (autoarchiwizacja).
  3. Dopuszcza się deponowanie pośrednie - przez pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej lub Wydawnictwa Uniwersyteckiego.
§ 3
  1. Prowadzenie elektronicznego repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powierza się dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.
  2. Materiały deponowane w repozytorium będą przechowywane bezterminowo.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Akty prawne w bieżącym roku