Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 20

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 7 maja 2003 r.

w sprawie wypłat dla nauczycieli akademickich za przeprowadzenie egzaminów kursowych na studiach dziennych w roku akademickim 2002/2003

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały Senatu UMK z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za czynności dydaktyczne przekraczające obowiązujące pensum (B. Pr. Nr 9, poz. 80)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1
  1. Nauczycielom akademickim przeprowadzającym w roku akademickim 2002/2003 egzaminy kursowe na studiach dziennych będzie wypłacana z centralnego funduszu Uniwersytetu zryczałtowana kwota w wysokości 5 PLN za każdy egzamin powyżej 50.
  2. Do liczby opłacanych egzaminów kursowych nie wlicza się egzaminów poprawkowych, komisyjnych i dyplomowych.
  3. W przypadkach, gdy liczba przepracowanych godzin dydaktycznych jest niższa od obowiązującego pensum, w pierwszej kolejności uzupełnione zostaje pensum w następujący sposób: trzy przeprowadzone egzaminy kursowe z puli egzaminów płatnych (czyli od 51 poczynając) - równają się jednej godzinie obliczeniowej.
  4. Egzaminy kursowe, przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w ust. 3, wykorzystane do uzupełnienia pensum nie są opłacane (pomniejszają one pulę egzaminów płatnych).
§ 2
  1. Wypłaty za egzaminy kursowe będą dokonywane na wniosek dziekana wydziału, zaakceptowany przez Prorektora ds. Dydaktyki po zakończeniu semestru, w którym zostały przeprowadzone.
  2. Podstawę do sporządzenia wniosku stanowią protokoły egzaminacyjne, które są przechowywane na wydziale.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2003 r.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt