Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 2 z dnia 18 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 20

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie utworzenia Katedry Ekologii i Biogeografii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

Na podstawie § 33 ust. 3 w związku z § 18 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Z dniem 1 marca 2013 r. tworzy się Katedrę Ekologii i Biogeografii (nazwa w języku angielskim: Chair of Ecology and Biogeography), zwaną dalej "katedrą", będącą jednostką organizacyjną Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
 2. Katedra, o której mowa w ust. 1 powstaje z przekształcenia:
  1. Zakładu Ekologii Zwierząt,
  2. Pracowni Biomonitoringu Środowisk Lądowych,
  3. Pracowni Dendrochronologicznej.
 3. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie biotechnologii, biologii i ochrona środowiska.
§ 2
 1. Dotychczasowi pracownicy jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2 stają się pracownikami utworzonej katedry.
 2. Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przydzieli utworzonej katedrze pomieszczenia wraz z wyposażeniem.
§ 3
W załączniku do zarządzenia nr 63 Rektora UMK z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury organizacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w części dotyczącej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
 1. skreśla się:
"21 14 00 00 00 Zakład Ekologii Zwierząt
21 23 00 00 00 Pracownia Biomonitoringu Środowisk Lądowych
21 24 00 00 00 Pracownia Dendrochronologiczna."
 1. dopisuje się:
"21 33 00 00 00 Katedra Ekologii i Biogeografii"
(skrót literowy: KEiB).
§ 4
Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne regulacje prawne w sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r. po zatwierdzeniu przez Senat UMK na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2013 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt