Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 4, art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

§ 1
 1. Ustala się następujące rodzaje stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne":
  1. rektor,
  2. prorektorzy,
  3. dziekani wydziałów,
  4. kanclerz Uniwersytetu,
  5. zastępcy kanclerza,
  6. kwestor oraz jego zastępca,
  7. zastępca kwestora ds. Collegium Medicum,
  8. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej oraz jeden z wybranych przez niego zastępców,
  9. zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej,
  10. dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego, jego zastępca oraz wybrany przez dyrektora samodzielny referent,
  11. dyrektorzy:
   • biura organizacyjno-prawnego,
   • ds. organizacji badań naukowych, współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym,
   • ds. studenckich i organizacji kształcenia,
   • ds. administracyjnych,
   • ds. technicznych,
  12. kierownik Archiwum UMK oraz jego zastępca,
  13. specjalista Archiwum Zakładowego Collegium Medicum,
  14. kierownik Katedry Medycyny Sądowej, starszy wykładowca oraz wybrany przez kierownika starszy technik i referent,
  15. główny specjalista - pełnomocnik rektora ds. realizacji wieloletniego programu medycznego rozbudowy i przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy,
  16. rzecznik prasowy Uniwersytetu,
  17. pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych,
  18. kierownik Biura Rektora, jego zastępca oraz wybrany przez kierownika specjalista,
  19. kierownik Biura Prorektora ds. Collegium Medicum,
  20. specjaliści w Sekretariacie Kanclerzy,
  21. specjaliści w Sekretariacie Z-cy Kanclerza ds Collegium Medicum,
  22. kierownik Kancelarii Niejawnej,
  23. kierownik filii Kancelarii Niejawnej - główny specjalista samodzielnego stanowiska ds. ochrony informacji niejawnych Collegium Medicum
  24. kierownik Działu Spraw Obronnych oraz specjaliści,
  25. główny specjalista ds. obronnych Collegium Medicum,
  26. główny specjalista ds. technicznych Collegium Medicum
  27. kierownicy Dziekanatów,
  28. kierownik Działu Spraw Pracowniczych oraz wybrany przez niego specjalista,
  29. kierownik Działu Spraw Pracowniczych Collegium Medicum, jego zastępca oraz wybrany przez kierownika specjalista,
  30. kierownik Pracowni Komputeryzacji Administracji Uczelni oraz wybrany przez niego programista,
  31. kierownicy Działów:
   • Administracyjno-Gospodarczego,
   • Administracyjno-Gospodarczego Collegium Medicum,
   • Kształcenia,
   • Dydaktyki Collegium Medicum,
   • Informatycznego Collegium Medicum,
   • Energetyki,
   • Organizacji,
   • Organizacji Collegium Medicum,
   • Technicznego,
   • Remontów i Inwestycji Collegium Medicum,
   • Współpracy z Zagranicą,
   • Nauki Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum,
   • Zaopatrzenia i Transportu,
   • Zaopatrzenia Collegium Medicum,
  32. kierownicy zespołów administracyjno-gospodarczych,
  33. stanowiska pracy osób wyznaczonych do pełnienia funkcji w Systemie Stałych Dyżurów UMK, tj. kierowników i dyżurnych.
 2. Wobec osób zatrudnionych w Uniwersytecie, nie posiadających uprawnień do dostępu do informacji niejawnych i wyznaczonych na stanowiska, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ubiegających się o przyjęcie do pracy, na tych stanowiskach, pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych, prowadzi zwykłe postępowanie sprawdzające w celu wydania (lub odmowy wydania) poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
 3. Osoby wymienione w ust. 2, po otrzymaniu odnośnego polecenia rektora, zobowiązane są złożyć osobiście, własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz ankiety bezpieczeństwa osobowego, z aktualnym zdjęciem i odpisem dokumentu tożsamości pełnomocnikowi rektora ds. ochrony informacji niejawnych.
 4. Wobec rektora i jego pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych postępowanie sprawdzające prowadzą organy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§ 2
 1. Wykaz stanowisk pracy mogących mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" sporządza i prowadzi, stosownie do potrzeb, pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych.
 2. Dopuszczenie osób do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone", jeśli nie posiadają one poświadczenia bezpieczeństwa, następuje po pisemnym upoważnieniu rektora.
§ 3
Kierownicy wymienieni w § 1, ust.1, pkt. 28) i 29), w okresie poprzedzającym podjęcie decyzji o zatrudnieniu, informują osoby mające podjąć pracę na stanowiskach, o których mowa w § 1 ust. 1, o:
 1. potrzebie poddania się procedurom związanym z postepowaniem sprawdzającym zwykłym mającym na celu ustalenie czy dają one rękojmię zachowania tajemnicy,
 2. wyrażeniu pisemnej zgody na określone w pkt. 1) postępowanie sprawdzające.
§ 4
 1. Traci moc zarządzenie nr 27 Rektora UMK z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt