Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 stycznia 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

12

ZARZĄDZENIE Nr 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 9 stycznia 2002 r.

w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"

Na podstawie art. 26, ust.1 art.27, ust.1 i art.48 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 11 z 8 lutego 1999 roku, poz.95)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Ustala się w UMK następujące rodzaje stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne":

  1. JM Rektor
  2. Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu
  3. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  4. Kierownik Kancelarii Tajnej
  5. Kierownik Działu Spraw Obronnych
  6. Specjaliści Działu Spraw Obronnych
  7. Samodzielny referent - maszynistka Sekretariatu Ogólnego
§ 2

Wobec osób, zatrudnionych już w UMK i powołanych na stanowiska pracy, o których mowa w § 1, a nie posiadających poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" (zwanego dalej poświadczeniem bezpieczeństwa), jak też osób ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowiskach wymienionych w § 1, prowadzone jest postępowanie sprawdzające poszerzone.

§ 3

Przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wymaga pisemnej zgody osoby, której ma ono dotyczyć i jest zakończone wydaniem lub odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

§ 4

Osoby wymienione w § 2 zobowiązane są złożyć wypełnioną, i własnoręcznie podpisaną ankietę bezpieczeństwa osobowego, z aktualnym zdjęciem i odpisem dokumentu tożsamości u Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiednio, niezwłocznie po powołaniu na stanowisko pracy albo w czasie ubiegania się o przyjęcie do pracy.

§ 5

Osoby powołane na stanowiska pracy, o których mowa w § 1, które nie uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa pozbawione są dostępu do informacji niejawnych, a podania osób ubiegających się o przyjęcie do pracy na stanowiskach wymienionych w § 1, w przypadku braku ich zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego poszerzonego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 52 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie wykazu stanowisk pracy, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne".

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt